Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen

Här kan du bland annat ansöka om hemtjänst, plats på särskilt boende, korttidsvistelse och trygghetslarm.

Ansökan

Ansök muntligt, skriftligt eller via e-tjänst

 • När du ansöker via e-tjänst måste du ha tillgång till Bank-id eller mobilt Bank-id. När du har loggat in ska du registrera din ansökan och beskriva vad du behöver hjälp med. Du fyller i dina personuppgifter och därefter klickar du på "skicka". Du kan följa din ansökan i e-tjänsten. Där ser du när handläggaren har tagit emot din ansökan, öppnat en utredning och när beslut har fattats.
 • Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Blanketten hittar du på länken nedan eller så kan du ringa till oss så skickar vi ut en med posten.
 • Du kan även ansöka muntligt, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Så här går det till oavsett om du ansöker via e-tjänst, skriftligt eller muntligt. Du, eller om du har en god man, ansöker om det stöd du vill ha hjälp med.

 • Handläggaren bokar en tid för möte med dig och du bestämmer vilka som ska vara med, till exempel närstående. För att handläggaren ska kunna utreda behovet av stöd ställer han eller hon frågor som gäller hälsotillståndet och vilket behov du har.
 • Efter utredningen görs alltid en individuell biståndsbedömning utifrån aktuell lagstiftning.
 • Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du har rätt till eller inte har rätt till.
 • Beslutet skickas skriftligt hem till dig.

Stöd som finns att söka

Om du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan du ansöka om hemtjänst. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen.
Hemtjänst, mer information

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och har behov av personalstöd under dygnet. Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.
Särskilda boenden, mer information

Korttidsvistelse kan i undantagsfall beviljas i situationer som till exempel att du vistats på sjukhus och inte kan återgå till bostaden direkt trots omfattande hemtjänstinsatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att din närstående som hjälper dig blir tillfälligt sjuk.
Korttidsvistelse, mer information

Om du av någon anledning känner dig otrygg hemma kan du ansöka om att få ett trygghetslarm installerat i bostaden. Ett trygghetslarm kan exempelvis vara en trygghet för dig som har lätt för att falla och inte själv kan ta sig upp.
Trygghetslarm, mer information

Många gånger är det en närstående som står för hjälp och omsorg i hemmet. För att avlasta den närstående kan avlösningsvistelse beviljas. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden hjälp.

Med avlösningsvistelse menas att personen som är i behov av hjälp och omsorg vistas växelvis i sitt eget hem och på anvisad plats.
Avlösningsvistelse, mer information

Svårt sjuka personer är ofta i behov av en individuellt anpassad hjälp och omsorg dygnet runt. Kommunen kan bevilja hjälp i det egna hemmet eller korttidsvistelse.
Korttidsvistelse, mer information

Om du vistats på sjukhus en tid kan du behöva stöd och hjälp när du skrivs ut därifrån. SVU-teamet planerar för hemgång från sjukhuset och består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare.

SVU står för samordning vid utskrivning från sjukhuset.

Min anhöriga ska skrivas ut från sjukhuset

 • Finns behov av hjälp från kommunen, berätta detta för ansvariga på sjukhuset som då ombesörjer kontakt med kommunen.
 • Biståndshandläggare kontaktar den som ansöker om hjälpen per telefon under sjukhusvistelsen.
 • Utifrån den hjälpsökandes behov kan man beviljas hjälp i hemmet med saker som rör person, praktiska saker samt känsla av trygghet.
 • Uppföljning av den sökandes behovs sker.

Min anhöriga vill ansöka om korttidsvistelse

 • Lämna ansökan till biståndshandläggare. Under tiden som ansökan utreds erbjuds den sökande hjälp i hemmet.

Trygghet efter hemkomst

 • Vi vill att alla ska känna sig trygga efter hemkomst från sjukhuset. Om behov finns så möter personal upp vid hemkomst och den hjälp man behöver, kommer igång omgående. Personal finns att tillgå under dygnet.

Kontakt

SVU - Biståndshandläggare: 0416-27296, 0416-27024

Matdistribution kan du ansöka om när du har svårigheter att laga maten själv.
Matdistribution, mer information

Biståndshandläggare och beslut

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till, i hemmet eller plats i särskild boendeform, boendestöd och liknande görs av biståndshandläggare efter en utredning.

Biståndshandläggarna har telefontid mellan 08.15 - 09.15, helgfri måndag-fredag. Övrig tid kan du lämna ett meddelande på biståndshandläggarens telefonsvarare och be om att få bli kontaktad. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett hembesök. Du kan ha en anhörig eller vän med på mötet.

Kartbilden visar vilket vårdområde du tillhör. Kontaktuppgifter till handläggare finns längst ner på sidan. Du kan alltid ringa kontaktcenter om du vill ha mer information 0416-270 00.

För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller liknande. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Om du får avslag på din ansökan, kan du överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan, har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård- och omsorgsnämnd.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personal inom hemtjänsten hjälpa till. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Relaterade länkar

Kontakt

 • Biståndshandläggare Blentarp, Rosenlund, Solkullen & Kärnan

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 1 & Ängsgården

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 2, Sandbäcksgården & Björkbacken

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Sjöbo 3 & 4

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare SVU

  Samordning vid utskrivning från lasarettet

  0416-270 00

 • Biståndshandläggare Vollsjö & Lövestad

  Telefontid helgfri mån-fre 8.15 - 9.15

  0416-270 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Omsorg och stöd