Natur och friluftsliv

Sjöbo kommun är ett paradis för alla som vill uppleva natur och historiska platser på nära håll. Här finns gott om vandringsleder och strövområden, fiske, lummig lövskog, torra sandmarker, sjöar och slingrande vattendrag, jordbrukslandskap och naturbetesmarker.

Sedan urminnes tider har sjöbotrakten präglats av lantbruk och djurhållning. Landskapet har formats av människan och naturen i samspel. Än i dag finns mycket av det gamla kulturlandskapet kvar. Bredkroniga ekar och bokar vittnar om långvarig beteshävd. Dold i ängarna skymtas gamla kanalsystem som användes för översilning för att ge en rikare höskörd innan konstgödningens dagar.

När glaciärerna för cirka 15 000 år sedan lämnade södra Skåne uppenbarade det sig ett skiftande landskap i de här trakterna. I Fyledalen rann det en våldsam smältvattenflod som bildade sandslätten i Vombsänkan. Sjöarna i söder uppstod där stora isblock låg kvar en tid. I andra delar av kommunen lämnade isen och vattnet olika jordmån, från bördig lera till grusåsar och blockmark. Allt detta blev underlag för det variationsrika naturområde vi i dag hittar i Sjöbotrakten.

Foto: Per Nyström

Assmåsabetet -Betlehems utmark
Naturreservat. Här finns elva olika arter av fladdermöss, bland annat barbastell och sydfladdermus. Assmåsabetets naturreservat, eller Betlehems utmark som det även kallas, har varit betesmark under lång tid. Här finns ett oerhört rikt djur- och växtliv. Läs mer om Assmåsabetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Ekskiftet - Linneskogen
Naturreservat - ett värdefullt ädellövskogsområde i ett område som annars domineras av åker. Här finns gamla grova ekar, sippor och vätteros.  De äldsta ekarna i Ekskiftet är omkring 130 år gamla och utgör en miljö som är nödvändig för många arter.

Ett stort antal lavar, svampar, och skalbaggar, såväl som fåglar och fladdermöss är beroende av dessa knotiga, håliga jättar för sin överlevnad. Läs mer om Ekskiftet/Linneskogen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Froenahejdan
Naturreservat - är ett värdefullt skogsområde. Genom reservatet löper flera åsar som bidrar till en omväxlande miljö med torra höjder och fuktiga sänkor.

Ängsbokskogen har en vacker vår- och försommarflora med till exempel gulplister, vitsippa, skogsviol, myskmadra och buskstjärnblomma. Till rariteterna hör den sällsynta fläckiga lungörten. Läs mer om Froenahejdan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Frualid
Frualid är resterna av en vulkan aktiv under juraperioden för 146-176 miljoner år sedan. Stigen nedanför Frualid är sagolik. På den ena sidan hänger bokarnas grenar lågt över vattenspegeln, på den andra är det en hög slänt, där ormbunkar och örter frodas mellan höga träd och omkullfallna stammar. Längst uppe reser sig en mossklädd bergvägg. Försommartid doftar månviolen sött och tropiskt i skuggan. Är vi överhuvudtaget i Sverige? Läs mer om Frualid.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fyledalen
Naturreservat och Natura 2000, anas knappt när man färdas i det böljande odlingslandskapet som omger dalgången. Nere i dalen väntar en värld fylld av grönska och spånnande djurliv. Här finns örnar, mer än 1000 olika skalbaggs-arter, 17 av 19 olika fladdermusarterna och många sällsynta svampar. Läs mer om Fyledalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Heinge strövområde
Det 93 hektar stora området ligger fem kilometer norr om Lövestad. Till fots når man området via Skåneleden.

Strövområdet ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Den rena Djurrödsbäcken har dämts upp så att det har bildats en liten sjö och ett träsk i en del av dalen. Här häckar sångsvan och flera mindre fåglar. I skogen hörs bland annat spillkråka, skogsduva och nötväcka.


Foto: Per Nyström

Humlarödhus fälad
Naturreservat - är en av av dem vackraste betesmarkerna på Romeleåsen. Här finns 1000-åriga betesmarker med enar, nypon och en mångfald av växter och djur. Utsikten över Vombsänkan är fantastisk vid klart väder. Läs mer om Humlarödshus fälad.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Klingavälsån
Klingavälsån är ett av Skånes största naturreservat med unika naturvärden, inte minst för flyttande, rastande och häckande våtmarks-fåglar. Klingavälsån dalgång är sedan 1974 ett av de internationellt värdefulla våtmarksområdena enligt Ramsarkonventionen. Läs mer om Klingavälsån.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Lindskiftet - Linneskogen
Naturreservat. Den frodiga Linneskogen Lindskiftet bryter av mot det vidsträckta jordbruks-landskap som omgärdar. Här finner många av skogens arter en tillflyktsort. Under våren lyses marken upp av blommande vit-, blå- och gulsippor. Läs mer om Lindskiftet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Foto: Per Nyström

Lövestads åsar
Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar över åkrarna. På sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal med en matta av lundarv, gulplister och ramslök. På vintern trängs stora flockar med bofink och bergfink på marken där de äter sig mätta på bokollon. Vildsvin och rådjur söker också skydd och mat under träden. Läs mer om Lövestad åsar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Naturstig vid Södra Färs bygdegård, Solvalla
Ser du skillnad på en skogslönn och en sykomorlönn? Vid Solvalla Bygdegård finns en 400 meter lång gångstig med ett 25-tal olika träd och buskar. Stigen är tillgänglig för alla, ung som gammal, och även för funktionshindrade med gånghjälpmedel. Stigen är anlagd som ett lokalt naturvårdsprojekt och till hälften finansierad med statligt bidrag, så kallad LONA-bidrag.

Längs stigen finns skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del ovanliga andra mer ovanliga. En informationstavla beskriver vilka blommor och örter som kan ses under ett år i parken.

Välkommen att gå en runda, slå dig ned på en av bänkarna för att vila eller reflektera eller varför inte använda grillplatsen under hängboken. Läs mer om naturstigen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Navröd
Naturreservat, består till största delen av öppna betesmarker och innefattar även delar av Sövdesjön. Här finns rovfåglar som bland annat kärrhök, havsörn och kungsörn, på hösten bläsgås, grågås och sädgås. Läs mer om Navröd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Ramnakulla-backarna
Naturreservat. Ramnakullarna är två markanta kullar på Romeleåsens nordsluttning. Härifrån har du milsvid utsikt över Vombsänkan och Sövdesjön. Högsta punkten ligger 134 meter över havet. Nedanför finns en bäckravin med porlande vatten och djup skugga. Här finns en rik betesflora med arter som gråfibbla, blåklocka, backtimjan, rödklint. Läs mer om Ramnakullabackarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Oliver Pedersen

Sjöbo Ora
Natur- och skogsområde strax öster om Sjöbo tätort. Här finns fina vandringsleder och motionsslingor från 1,6 till 9,5 km, samt Mountainbikeslingor. I anslutning till Orans friluftsområde finns också Orebadet och Orebackens camping. Läs mer om Sjöbo Ora.

 

Foto: Per Nyström

Snogeholms strövområde
Det 1 100 hektar stora Snogeholms strövområde är ett av Skånes mest populära naturområden - av många även ansett som ett av de vackraste.

Snogeholmssjön med sina trädklädda holmar kantas av bokskog och månghundraåriga ekar. Det går att få en fantastisk utsikt över sjön från Snogeholms fågeltorn. De gamla trädmiljöerna kring Snogeholms slott hyser även flera sällsynta insekter, bland annat Europas största skalbagge - ekoxen. Läs mer om Snogeholms strövområde.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Foto: Per Nyström

Vitabäckshällorna
Naturreservat - den djupa och vackra dalen sträcker sig i en båge från trakterna kring Benestad i öster mot Sjöbo. Här finns ett kärr med slåtterblomma, majviva, tätört, kärrkniprot, näbbstarr, ängstarr, majnucklar och tvåblad. Flera arter av fladdermöss. Besöksförbud 1/2 - 15/8. Läs mer om Vitabäckshällorna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiske
Sjöbo kommun erbjuder unika möjligheter för sportfiske. Sex olika fiskevatten inom ett område av 80 kvadratkilometer - en dröm för varje fiskeintresserad! Flugfiske, spinnfiske, mete eller pimpelfiske - valet är ditt!

Mer information om varje fiskeområde hittar du nedan:


Kanotuthyrning
Sövdesjön
Kanotuthyrning Sövdesjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Snogeholmsjön
Kanotuthyrning Snogeholmssjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Stall Ryadal
Lövestad
Alpackatrekking
Stall Ryadals hemsida

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Björka ridslinga
Björka ridslinga går runt Sjöbo Golfklubb. Ridslingans parkering för hästtransporter ligger inne på golfbanan. Ridslingan är 6 km lång, övervägande naturstig.
Läs mer om ridslingan här.öppnas i nytt fönster


I Sjöbo tätort finns vacker natur och stora möjligheter till naturaktiviteter.

Hälsogången

Hälsogången är slingan för dig som vill komma igång att motionera eller redan är en van motionär. Hälsogången är en markerad slinga i Sjöbo tätort som är lätt att följa.

Här kan du se var Hälsogången går.

Möllers mosse

Från att ha varit en ganska anonym plats inne i Sjöbo tätort, har Möllers mosse förvandlats till en plats med härlig parkmiljö och ett rikt utbud för alla.

Läs mer om Möllers mosse här.öppnas i nytt fönster

Sjöbo Aktivitetspark

Sjöbo aktivitetspark ska vara en aktivitetspark för alla, där man vistas över generationsgränserna. Här finns ytor för boule, parkour och skate/kick.

Läs mer här om Sjöbo Aktivitetspark.öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2021
Uppleva och göra