Natur och friluftsliv

Sjöbo kommun är ett paradis för alla som vill uppleva natur och historiska platser på nära håll. Här finns gott om vandringsleder och strövområden, fiske, lummig lövskog, torra sandmarker, sjöar och slingrande vattendrag, jordbrukslandskap och naturbetesmarker.

Sedan urminnes tider har sjöbotrakten präglats av lantbruk och djurhållning. Landskapet har formats av människan och naturen i samspel. Än i dag finns mycket av det gamla kulturlandskapet kvar. Bredkroniga ekar och bokar vittnar om långvarig beteshävd. Dold i ängarna skymtas gamla kanalsystem som användes för översilning för att ge en rikare höskörd innan konstgödningens dagar.

När glaciärerna för cirka 15 000 år sedan lämnade södra Skåne uppenbarade det sig ett skiftande landskap i de här trakterna. I Fyledalen rann det en våldsam smältvattenflod som bildade sandslätten i Vombsänkan. Sjöarna i söder uppstod där stora isblock låg kvar en tid. I andra delar av kommunen lämnade isen och vattnet olika jordmån, från bördig lera till grusåsar och blockmark. Allt detta blev underlag för det variationsrika naturområde vi i dag hittar i Sjöbotrakten.

Foto: Per Nyström

Assmåsabetet -Betlehems utmark
Naturreservat. Här finns elva olika arter av fladdermöss, bland annat barbastell och sydfladdermus. Assmåsabetets naturreservat, eller Betlehems utmark som det även kallas, har varit betesmark under lång tid. Här finns ett oerhört rikt djur- och växtliv.
Assmåsabetet, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Ekskiftet - Linneskogen
Naturreservat - ett värdefullt ädellövskogsområde i ett område som annars domineras av åker. Här finns gamla grova ekar, sippor och vätteros.  De äldsta ekarna i Ekskiftet är omkring 130 år gamla och utgör en miljö som är nödvändig för många arter.

Ett stort antal lavar, svampar, och skalbaggar, såväl som fåglar och fladdermöss är beroende av dessa knotiga, håliga jättar för sin överlevnad.

Ekskiftet/Linneskogen, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Froenahejdan
Naturreservat - är ett värdefullt skogsområde. Genom reservatet löper flera åsar som bidrar till en omväxlande miljö med torra höjder och fuktiga sänkor.

Ängsbokskogen har en vacker vår- och försommarflora med till exempel gulplister, vitsippa, skogsviol, myskmadra och buskstjärnblomma. Till rariteterna hör den sällsynta fläckiga lungörten.
Froenahejdan, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Frualid
Frualid är resterna av en vulkan aktiv under juraperioden för 146-176 miljoner år sedan. Stigen nedanför Frualid är sagolik. På den ena sidan hänger bokarnas grenar lågt över vattenspegeln, på den andra är det en hög slänt, där ormbunkar och örter frodas mellan höga träd och omkullfallna stammar. Längst uppe reser sig en mossklädd bergvägg. Försommartid doftar månviolen sött och tropiskt i skuggan. Är vi överhuvudtaget i Sverige?
Läs mer om Frualid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyledalen
Naturreservat och Natura 2000, anas knappt när man färdas i det böljande odlingslandskapet som omger dalgången. Nere i dalen väntar en värld fylld av grönska och spånnande djurliv. Här finns örnar, mer än 1000 olika skalbaggs-arter, 17 av 19 olika fladdermusarterna och många sällsynta svampar.
Läs mer om Fyledalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Heinge strövområde
Det 93 hektar stora området ligger fem kilometer norr om Lövestad. Till fots når man området via Skåneleden.

Strövområdet ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Den rena Djurrödsbäcken har dämts upp så att det har bildats en liten sjö och ett träsk i en del av dalen. Här häckar sångsvan och flera mindre fåglar. I skogen hörs bland annat spillkråka, skogsduva och nötväcka.


Foto: Per Nyström

Humlarödhus fälad
Naturreservat - är en av av dem vackraste betesmarkerna på Romeleåsen. Här finns 1000-åriga betesmarker med enar, nypon och en mångfald av växter och djur. Utsikten över Vombsänkan är fantastisk vid klart väder.
Humlarödshus fälad, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Klingavälsån
Klingavälsån är ett av Skånes största naturreservat med unika naturvärden, inte minst för flyttande, rastande och häckande våtmarks-fåglar. Klingavälsån dalgång är sedan 1974 ett av de internationellt värdefulla våtmarksområdena enligt Ramsarkonventionen.
Klingavälsån, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Lindskiftet - Linneskogen
Naturreservat. Den frodiga Linneskogen Lindskiftet bryter av mot det vidsträckta jordbruks-landskap som omgärdar. Här finner många av skogens arter en tillflyktsort. Under våren lyses marken upp av blommande vit-, blå- och gulsippor.
Lindskiftet, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Foto: Per Nyström

Lövestads åsar
Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar över åkrarna. På sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal med en matta av lundarv, gulplister och ramslök. På vintern trängs stora flockar med bofink och bergfink på marken där de äter sig mätta på bokollon. Vildsvin och rådjur söker också skydd och mat under träden.
Läs mer om Lövestad åsar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturstig vid Södra Färs bygdegård, Solvalla
Ser du skillnad på en skogslönn och en sykomorlönn? Vid Solvalla Bygdegård finns en 400 meter lång gångstig med ett 25-tal olika träd och buskar. Stigen är tillgänglig för alla, ung som gammal, och även för funktionshindrade med gånghjälpmedel. Stigen är anlagd som ett lokalt naturvårdsprojekt och till hälften finansierad med statligt bidrag, så kallad LONA-bidrag.

Längs stigen finns skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del ovanliga andra mer ovanliga. En informationstavla beskriver vilka blommor och örter som kan ses under ett år i parken.

Välkommen att gå en runda, slå dig ned på en av bänkarna för att vila eller reflektera eller varför inte använda grillplatsen under hängboken.
Naturstigen, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Navröd
Naturreservat, består till största delen av öppna betesmarker och innefattar även delar av Sövdesjön. Här finns rovfåglar som bland annat kärrhök, havsörn och kungsörn, på hösten bläsgås, grågås och sädgås.
Navröd, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Ramnakulla-backarna
Naturreservat. Ramnakullarna är två markanta kullar på Romeleåsens nordsluttning. Härifrån har du milsvid utsikt över Vombsänkan och Sövdesjön. Högsta punkten ligger 134 meter över havet. Nedanför finns en bäckravin med porlande vatten och djup skugga. Här finns en rik betesflora med arter som gråfibbla, blåklocka, backtimjan och rödklint.
Ramnakullabackarna, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Oliver Pedersen

Sjöbo Ora
Natur- och skogsområde strax öster om Sjöbo tätort. Här finns fina vandringsleder och motionsslingor från 1,6 till 9,5 km, samt Mountainbikeslingor. I anslutning till Orans friluftsområde finns också Orebadet och Orebackens camping.
Sjöbo Ora, information


Foto: Per Nyström

Snogeholms strövområde
Det 1 100 hektar stora Snogeholms strövområde är ett av Skånes mest populära naturområden - av många även ansett som ett av de vackraste.

Snogeholmssjön med sina trädklädda holmar kantas av bokskog och månghundraåriga ekar. Det går att få en fantastisk utsikt över sjön från Snogeholms fågeltorn. De gamla trädmiljöerna kring Snogeholms slott hyser även flera sällsynta insekter, bland annat Europas största skalbagge - ekoxen.
Snogeholms strövområde, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto: Per Nyström

Vitabäckshällorna
Naturreservat - den djupa och vackra dalen sträcker sig i en båge från trakterna kring Benestad i öster mot Sjöbo. Här finns ett kärr med slåtterblomma, majviva, tätört, kärrkniprot, näbbstarr, ängstarr, majnucklar och tvåblad. Flera arter av fladdermöss. Besöksförbud 1/2 - 15/8.
Vitabäckshällorna, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Borstbäcken
Naturreservat. Borstbäcken strömmar fram genom en djup, lövskogsklädd ravin. Här kan vara besvärligt att ta sig fram, men gör ett försök – i bäcken och den frodiga lövskogen finns mycket att upptäcka! Den högresta bokskogen med inslag av ek, ask och alm, är en artrik miljö. Starkt doftande mattor av ramslök breder ut sig om våren. I ravinen växer också den sällsynta lundvivan, troligtvis införd i landet av Övedsklosters munkar. På högstubbar och liggande trädstammar lever en mångfald av lavar, mossor och skalbaggar.
Borstbäcken, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frihult
Naturreservat. Frihults naturreservat är en del av ett sandigt moränbacklandskap som skapades av inlandsisen för cirka 16 000 år sedan. Marken har nyttjats av människor under lång tid för odling och som bete. Idag finns det betesdjur på praktiskt taget hela området. Frihults 11 dammar är ett eldorado för groddjursintresserade. Reservatet är bland annat ett viktigt kärnområde för den sällsynta lökgrodan i Sverige.
Frihult, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riddarehagen - Simontorp
Naturreservat. Riddarehagen-Simontorp är ett ganska svårtillgängligt naturreservat beläget på Romeleåsens nordsluttning. Huvuddelen av reservatet utgörs idag av ogödslad, betad hagmark med inslag av björkdungar och buskmark. Reservatet var tidigare en del av ett större område med naturbetesmarker, men i takt med att omgivande marker har odlats upp eller vuxit igen har Riddarehagen-Simontorp allt mer antagit karaktären av en ekologisk ö i det öppna åkerlandskapet.
Riddarehagen – Simontorp, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rölabackarna
Naturreservat. Rölabackarna ligger 5 km norr om Lövestad. Här möts du av ett småskaligt odlingslandskap. I de numera betade gamla åkerlapparna finns det gott om stenmurar, stora stenrösen och en gammal stensatt jordkällare. I de kuperade markerna finns även enefälader, slåtteräng, lövskogspartier och ett rikkärr. I norr och väster slingrar sig Djurrödsbäcken fram. Längre ner i det rena vattendraget lever den känsliga tjockskaliga målarmusslan.
Rölabackarna, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skoghusets enefälad
Naturreservat. Skoghusets enefälad ligger en dryg mil norr om Ystad och erbjuder med sitt böljande, mosaikartade landskap fina naturupplevelser. Här finns vidsträckta betesmarker och betade skogsområden med några riktigt gamla bokar. Dessa utmarksbokar har vuxit upp i ett öppet landskap med många betande kor och får under 1700- och 1800-talen. Ordet utmark syftar just på områdets långa historia som betesmark.
Skoghusets enefälad, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verkeån - Agusa - Hallamölla
Naturreservat. Är du redo för Skånes största vattenfall? Du finner det intill Hallamölla kvarn med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. I den fuktiga miljön intill det forsande vattnet bildar mossor gröna kuddar på stenarna och här kan man få se forsärla och strömstare jaga insekter. Här rinner Verkeån fram genom ett omväxlande landskap och Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet. I reservatet Verkeån Agusa- Hallamöllas norra del går leden på Järens åsrygg, en av östra Skånes mäktigaste rullstensåsar.
Verkeån - Agusa - Hallamölla, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övedskloster
Naturreservat. Under 1700-talet anlades en landskapspark av engelsk modell vid Övedskloster i Sjöbo kommun. I dag är parken en skog med värden för såväl friluftsliv som natur- och kulturmiljö. Det finns många gamla och grova ekar med mycket död ved i området som är värdefulla för många insekter, fladdermöss och svampar. Området hyser en rik skalbaggsfauna, till exempel läderbagge, bokblombock, bokoxe, bokskogsrödrock, mulmknäppare och molnfläcksbock. Området hyser även en rik fladdermusförekomst med 11 arter, bl a barbastell och fransfladdermus. Här växer ett flertal lundväxter, till exempel gulplister, skogsbingel, strävlosta och smånunneört.
Övedskloster, information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björka ridslinga
Björka ridslinga går runt Sjöbo Golfklubb. Ridslingans parkering för hästtransporter ligger inne på golfbanan. Ridslingan är 6 km lång, övervägande naturstig.
Björka ridslinga, information Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Uppleva och göra