Kemisk bekämpning

Användning av kemiska bekämpningsmedel skall ske på sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras.

Skyddsavstånd

Följande minsta fasta skyddsavstånd krävs alltid vid spridning:

Till diken och dräneringsbrunnar

2 meter

Till sjöar och vattendrag

6 meter

Till vattentäkt

12 meter

För anpassat skyddsavstånd måste sprutföraren ta hänsyn till omgivande fält, vattendrag etc. och förhindra att sprutdimma når dit. Faktorer som preparatets egenskaper, dos, väderleksförhållanden (vindriktning, vindstyrka och temperatur) och sprututrustning påverkar skyddsavståndets storlek.

Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd är ett bra hjälpmedel för att underlätta bedömningen av hur stort det vindanpassade skyddsavståndet bör vara vid sprutning med bomsprutor. Krav på att använda och följa Hjälpredan finns som ett villkor på etiketten till många preparat samt kan finnas i kontraktsvillkor och miljöledningssystem.

Observera att flera preparat kräver att man ska använda vindreducerande utrustning. Lista över utrustning finns på Greppa Växtskyddets hemsida.

Sprutjournal

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är skyldig att föra sprutjournal. Det gäller även vid användning av klass 3 preparat.

Följande uppgifter ska alltid framgå av journalen:

 • Skifte
 • Gröda
 • Datum och klockslag (närmaste hel timme)
 • Preparat och dos/ha (enligt preparatets etikett)
 • Ev. karenstid (inte alla preparat som har karenstid)
 • Vind- och väderleksförhållande (temperatur, vindstyrka och vindriktning)
 • Skyddsavstånd (både fast- och anpassat skyddsavstånd)
 • Påfyllnings-/rengöringsplats
 • Sprutförare
 • Skördedatum (behöver inte finnas i sprutjournalen men ska finnas dokumenterat någonstans i verksamheten)
 • Syfte med behandlingen (ange t.ex svampar, insekter, ogräsbekämpning)

Vid användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska förutom ovanstående även uppgifter om förekomsten av blommande vegetation (både gröda och annan vegetation) samt vilka hänsyn som tagits framgå av sprutjournalen.

Andra uppgifter som kan vara bra att notera är utvecklingsstadium på grödan, munstycke och tryck samt bomhöjd.

Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om t.ex. maskinstation anlitas för att utföra själva arbetet. Sprutjournalen ska sparas i minst tre år.

Funktionstest av spruta

Enligt lagstiftningen ska utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel vara i gott skick, lämplig för ändamålet samt vara väl kalibrerad. Om man sprutar mer än 25 ha per rampmeter och år bör sprutan funktionstestas varje år. Vid mindre användning bör sprutan funktionstestas vart annat år.

Fr.o.m. 2016-11-26 blir funktionstest av spruta obligatoriskt och godkännandet av din spruta gäller i tre år.

Tillståndsplikt/anmälningsplikt för sprutning inom vissa områden

Nya regler kring tillstånds- och anmälningsplikt för användning av växtskyddsmedel trädde i kraft den 15 juli 2014. Observera att tillstånds- och anmälningsplikten gäller all yrkesmässig användning, dvs. även klass 3 preparat t.ex. ogräsättika.

Tillståndplikten har utökats och numera krävs det tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Idrotts- och fritidanläggningar
 • Planerings- eller anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till miljöenheten i god tid innan bekämpning är planerad. Ansökan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Observera att bekämpning är förbjuden tills dess att verksamheten fått beslut från samhällsbyggnadsnämnden.

Det krävs en anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
 • Banvall
 • Områden som inte omfattas av tillståndplikten och som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten fritt får färdas (med undantag för åkermark).

Anmälan ska vara skriftlig och ska ha inkommit senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (undantag åkermark), ska informera om spridningen på väl synliga anslag.

Kontakta miljöenheten för att få mer information kring anslag samt information om hur man ansöker om tillstånd eller gör en anmälan.

Mer information om lagring och spridning av bekämpningsmedel finns på Greppa Växtskyddets hemsida. Observera att lagstiftningen kring användning av växtskyddsmedel håller på att revideras. Ta därför alltid reda på vad som gäller vid det aktuella tillfället.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmark eller ängar.