Ica Sjöbo väst, vinnare av 2022 års arkitekturpris

Ica Sjöbo väst, vinnare av 2022 års arkitekturpris

Arkitekturpriset och hållbarhetspriset

Varje år delar Sjöbo kommuns samhällsbyggnadsnämnd ut två priser för att belysa, uppmuntra och engagera till positiv samhällsutveckling i kommunen.

För att uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle delar Sjöbo kommun årligen ut ett arkitekturpris till en byggnad eller utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till samtal kring den gestaltade livsmiljön i Sjöbo kommun.

Arkitekturpriset tar avstamp i

  • De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030), i synnerhet mål 11 - Hållbara städer och samhällen.
  • Nationella mål för gestaltad livsmiljö.
  • Sjöbo kommuns Vision 2034 ”Sjöbo kommun – en plats vi skapar tillsammans” samt samhällsbyggnadsnämndens mål ”En god livsmiljö för alla idag och för kommande generationer”.

Läs mer om tidigare pristagare

Vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris

Nominering

Nominering till Sjöbo kommuns arkitekturpris kan göras av vem som helst; privatpersoner och företag såväl som politiker och tjänstepersoner inom kommunen. Samma objekt kan nomineras flera år i rad, men priset kan bara delas ut en gång till samma objekt.

Urvalskriterier

Arkitekturpriset kan gå till:

  • ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader
  • en tillbyggnad, renovering eller restaurering
  • ett landskapsarkitektur-objekt
  • annan anlagd utemiljö, eller ett område som omfattar flera delar av ovanstående punkter.

Objektet ska vara beläget i Sjöbo kommun. Ett helhetsperspektiv ska prägla urvalet och projekt som tagit tillvara befintliga kvaliteter och som förstärker områdets unicitet och attraktivitet ska prioriteras.

Alla nomineringar bedöms efter följande kriterier:

  • hur väl färg, storlek, skala, materialval och yttre rumsbildningar samspelar med sin omgivning och gestaltar de funktioner som ska tillgodoses
  • hur väl objektet adderar eller förstärker platsens kvaliteter
  • hur väl objektet tar hänsyn till biologisk mångfald, klimatanpassning och klimatpåverkan.

I första hand premieras projekt som har genomförts under de senaste fem åren.

Beslut om vinnare

En grupp bestående av två tjänstepersoner med arkitektkompetens och förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen samt en utomstående representant från Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet eller Form/ Design center föreslår vinnare samt motiverar förslaget. Beslut om vinnare fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

I undantagsfall kan Sjöbo kommun välja att inte dela ut priset.

Pristagare

Arkitekturpriset tilldelas den eller de personer som gestaltat det utvalda objektet tillsammans med ansvarig byggherre.

Priset

Priset utgörs av en plakett att montera på eller i anslutning till objektet samt diplom med prismotivering. Priset delas ut på Byggforum i november.

Såhär nominerar du

Nedanför finns en länk till ett formulär som du fyller i. Sista dag att nominera för 2024 års vinnare är den 30:e september.

Nominera till arkitekturpriset


Vet du någon som har bidragit till hållbar utveckling i Sjöbo kommun? Nominera då den personen eller organisationen till hållbarhetspriset, där den kan vinna 10 000 kronor!

Organisationer, företag och enskilda personer bidrar med en mängd olika initiativ för att öka den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten i vårt samhälle. Genom att dela erfarenheter och kunskap kan fler inspireras och vi kan tillsammans åstadkomma mer för en hållbar utveckling.

Sjöbo kommun vill uppmuntra till fortsatt arbete för en hållbar utveckling, och delar därför ut hållbarhetspriset. Priset är en hedersutmärkelse och ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor till fortsatt arbete för hållbar utveckling i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om vem som vinner årets hållbarhetspris.

Läs mer om tidigare pristagare

Vinnare av Sjöbo kommuns hållbarhetspris

Vem kan bli nominerad?

Du som bor eller verksam inom Sjöbo kommun kan bli nominerad eller själv nominera en organisation, ett företag eller en person till priset. Känner du till flera som gjort ett bra arbete för hållbar utveckling så kan du nominera flera kandidater. Kommunanställda och kommunala verksamheter kan tyvärr inte få priset. De kan istället få ett hederspris i form av ett diplom för sitt hållbarhetsarbete.

Såhär nominerar du

Nomineringen för 2023 års vinnare är stängd.Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023