Buller och luftkvalitet

I vår närmiljö påverkar luftkvalitet och bullernivåer det omedelbara välbefinnandet och även hälsan på längre sikt.

Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud. Det innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person. Upplever du bullerstörningar i din boendemiljö? Cirka 8 % av Sveriges befolkning anger att de störs mycket eller väldigt mycket av något trafikbuller (väg-, spår- eller flygtrafik). Näst efter vägtrafikbuller är ljud från grannar mest störande (5,5 %). Du kan läsa mer om buller under rubriken boendemiljö och hälsa.

Boendemiljö och hälsa

Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: "det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa".

Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Detta fråntar dock inte olika verksamhetsutövare att genom egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar.

Kommuner (med en befolkning över 100 000 invånare) samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar och ta fram åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning.

Trafikbuller

Trafikbullernivåer är överlag inte ett problem i Sjöbo kommun. Sjöbo kommun ansvarar, genom tekniska förvaltningen, för de kommunala vägarna. Normalt gäller att kommunen är väghållare inom tätorterna. Via länkarna hittar du en karta över kommunens väghållningsansvar. Det finns en bullerpolicy för de vägar där kommunen är väghållare. Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnväg. Trafikverket är väghållare för större vägar utanför tätort samt genomfarterna i de mindre tätorterna.

Bullerpolicy för vägar där Sjöbo kommun är väghållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftkvalitet

Frisk luft är en viktig grundpelare för ett hälsosamt liv. Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt och kan även bidra till förkortad livslängd. Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning och allmänna utsläpp av luftföroreningar. Det sker även en inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

Vi arbetar ihop med andra kommuner

Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls enligt luftkvalitetsförordningen samt att informera om luftkvalitet. Kontrollen av luftkvaliteten kan bedrivas i samverkan med andra kommuner där kommunerna tillsammans uppfyller lagstiftningens krav.

Sjöbo kommun är med i en samordnad kontroll av luftkvalitet inom Skåne vilket gör att kommunen uppfyller samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften. Samverkansområdet Skåne med sina 33 kommuner använder ett nätverk av mätstationer i olika miljöer med kontinuerliga mätningar av kvävedioxid, partiklar samt bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för samtliga kommuner för att ge en geografiskt heltäckande kontroll och emissionskunskap av föroreningarna.

För övriga luftföroreningar kompletteras de fasta mätningarna med indikativa mätningar som utförs med fem års mätintervall.

Luftkvaliteten är överlag bedömd som god i Sjöbo kommun. Viss olägenhet kan föreligga i sommarbyarna på grund av vedeldning. Se senaste rapporten under rubriken "Relaterade länkar" nedan.

Förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar omfattas av flera regelverk och i lagstiftningen delas
anläggningarna in i olika kategorier. Kategorierna definieras utifrån anläggningens
effekt. Förbränningsanläggningar vars effekt är mindre än 0,5 megawatt omfattas av
ekodesignförordningen (2015/1189/EU). Förbränningsanläggningar vars effekt är större än 0,5 megawatt (500 kilowatt) omfattas av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 0,5 megawatt men
högst 20 megawatt, avsedd enbart för annat bränsle än fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordning. Större förbränningsanläggningar är tillståndspliktiga.

Medelstora förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där anläggningseffekten är 1MW eller högre men högst 50 MW. Dessa anläggningar omfattas förutom miljöbalken(1998:808) och miljöprövningsförordningen (2013:251) även av Förordning ommedelstora förbränningsanläggningar (2018:471). En medelstor förbränningsanläggning får, enligt 21 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar, inte vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten.

  • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift.
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt ska vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt ska vara
    registrerad senast januari 2029.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar publiceras nedan
uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar inom Sjöbo kommun. Det finns endast en anläggning med en installerad effekt mellan 5 och 20 MW. Det är Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (org.nr 556936-0737) på fastigheten Eldaren 1 i Sjöbo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024