Bild på borstbäcken

Fotograf Per Nyström

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsanläggningar kan antingen vara kommunala eller enskilda.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har som uppgift att driva och sköta anläggningar för vatten och avlopp där abonnenten betalar en avgift till kommunen för dessa tjänster.
Kommunalt VA finns inom antagna verksamhetsområde. Verksamhetsområde finns framför allt inom områden med detaljplan i byar och tätorter men även utmed våra överföringsledningar mellan vissa orter. Boende som vill ansluta till det kommunala VA-nätet måste ansöka om detta hos VA-enheten i kommunen.

Enskilt vatten och avlopp

Med enskilt vatten och avlopp menas att den boende eller fastighetsägaren själv har att ordna med vattenförsörjning (egen brunn) och rening av sitt avloppsvatten. Det vill säga avlopp som inte är anslutna till de kommunala reningsverken.
För att inrätta (bygga) en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd.
Ansökningshandlingar och annan nödvändig information hämtas hos och lämnas in till miljöenheten.

Dagvatten

Dagvatten är det regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator eller parkeringsplatser. Det kan även vara tillfälligt framträngande grundvatten.

Vattentjänstplan


Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska alla kommuner ta fram en vattentjänstplan. Planen innehåller främst kommunens långsiktiga utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp. Enligt lagen ska planen samrådas med de myndigheter och invånare som kan ha väsentligt intresse i planen.

Vattentjänstplanen innehåller Sjöbo kommuns långsiktiga planering för kommunal utbyggnad av vatten och avlopp.

Vattentjänstplan antagen 2023 , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2024