Översiktsplan och detaljplaner

Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för delområden, t.ex. tätorter. I juni 2016 förklarade kommunfullmäktige gällande översiktsplan inaktuell och beslutade samtidigt att en ny översiktsplan som redovisar kommunens utveckling fram till år 2040 skulle upprättas. Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP 2009 fortsätter dock att gälla till dess att den nya översiktsplanen antagits.

Översiktsplanen ska på en övergripande och långsiktig nivå fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. En detaljplan däremot reglerar användandet av mark och vatten på en mer detaljerad nivå och innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var och vad man får bygga och vad markområden ska användas till etc. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller inom sammanhållen bebyggelse och omfattar ofta ett eller några kvarter.

Ett viktigt syfte med fysisk planering är att nå en så hållbar utveckling som möjligt genom att på ett tidigt stadium ta ställning till vad mark- och/eller vattenområden är mest lämpade att användas till. Läs mer om hur Sverige planeras på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Bygga, bo och miljö