Översiktsplan och detaljplaner

Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Olika samhällsintressen ska vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

Detta görs bland annat genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023