Avfall

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU.

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Övergripande bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. I lagstiftningen skiljer man på privat (hushåll) och yrkesmässig (företag, verksamheter) hantering av avfall.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Tillsammans har Sysav och kommunerna beslutat att att ta fram en gemensam avfallsplan och kalla den för “Gemensam kretsloppsplan - från avfall till resurs”

OBS Nya regler för företagare beträffande farligt avfall

Undersidor avfall

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024