Bed and breakfast, tillfälliga boenden

Pexels Julian Jagtenberg

Som företagare i besöksnäringen måste du säkerställa att företaget har alla de tillstånd som krävs. Det är grunden för ett professionellt företagande. I Sjöbo kommun är det stadsbyggnads-förvaltningen som hanterar ärenden om miljö och hälsa samt planering och byggande.

Det är du själv som företagare som har det fulla ansvaret för att alla tillstånd är på plats. Parallellt arbetar vi i kommunens organisation för att säkerställa att du som företagare på ett smidigt sätt kan göra rätt från början.

Lokaler för tillfälligt boende (hotell, pensionat, bed and breakfast och liknande) faller under Miljöbalkens lagstiftning, och även om dessa verksamheter inte är anmälningspliktiga så utövar miljöenheten tillsyn på verksamheterna. En del av verksamheterna omfattas också av Livsmedelslagstiftningen och till höger under relaterade länkar finns en information som har utformats kring just vad som gäller för dessa verksamheter.

Väljer man att låta gästerna sköta både inköp och livsmedelshantering själv krävs ingen registrering av livsmedelsverksamheten, men utövar man någon form av livsmedelshantering (inköp, förvaring eller beredning och servering) så krävs livsmedelsregistrering. Har man dessutom enskild vattentäkt registreras denna också som livsmedelsanläggning. Är du osäker så kontakta miljöenheten.

Har fastigheten enskild vattentäkt eller enskilt avlopp (icke kommunalt vatten och avlopp) är det viktigt att tillse att dessa uppfyller gällande lagstiftning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022