Nedskräpning

Vår unikt vackra natur är något vi alla ska vara rädda om. I städat skick gör den sig absolut bäst, och tillsammans hjälps vi åt att se till att den hålls ren och fin.

Både i naturen och inom bebyggda områden är det förbjudet att skräpa ner med exempelvis plåt, glas, papper, plast, sopor, skrotbilar etc. Förbudet regleras i 15 kap 26 § miljöbalken som lyder:
"Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser kring hur fastigheter/tomter ska underhållas. Tomter ska skötas och underhållas så att de inte orsakar olägenhet för omgivningen och trafiken.

Håll Sverige rent bedriver flera kampanjer för en renare miljö, du kan läsa mer på deras hemsida.

Fordonsvrak

Skrotbilar som dumpas i vår natur är att betrakta som farligt avfall. Den som äger ett fordon har ansvar för att ta hand om det. Trots det ser man ibland övergivna skrotbilar på våra gator. Kommunen har ansvar för att ta hand om fordonsvrak, alltså övergivna, avställda fordon med lågt eller inget värde, på kommunala gator. På statliga vägar är det Trafikverket som ansvarar för omhändertagandet. På enskilda vägar och tomtmark är det i första hand markägaren (alternativt en samfällighetsförening) som ansvarar.

Är fordonet miljöfarligt ska Miljöenheten, Sjöbo kommun kontaktas. Vid akut trafikfarligt uppställda fordon utanför kontorstid kan Polisen kontaktas.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin