Oljecisterner

Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden

Cisterner som förvaras utomhus inom vattenskyddsområde innehållande diesel- eller eldningsolja med en volym större än 1 och upp till 10 kubikmeter med tillhörande oljeledningar ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 6 veckor innan installation.

Cisterner som är tagna ur bruk ska vara rengjorda och eventuellt påfyllningsrör ska pluggas eller tas bort. Cisterner tagna ur bruk ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Installation

Vid installation av cistern ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av cisterner. Tillstånd krävs för hantering av brandfarligvara vid en hantering av mer än 3 kubikmeter dieselolja. Kontakta SÖRF för mer information.

En cistern ska alltid placeras på hårt underlag, vara upphöjd och vara besiktningsbar. Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten t.ex. cisterner över 5 kubikmeter. Ny cistern bör invallas. Invallningen ska rymma minst cisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av summan av övriga behållares volym.

Ska du installera en cistern inomhus så behöver samhällsbyggnadsnämnden bara informeras om den placeras inom vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Besiktning

Cisterner och ledningar som är korrosionsskyddade ska besiktigas vart tolfte år medan cisterner som saknar skydd ska besiktigas vart sjätte år. Besiktningen ska utföras av ackrediterat företag och kopia av besiktningsprotokollet ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Inom skyddsområde för vattentäkt

Placeras cisternen inom skyddsområde för allmän vattentäkt, (kommunal eller privat anläggning som förser många hushåll med vatten) gäller hårdare regler - bl a om cisternen saknar sekundärt skydd (t.ex. invallning) ska den återkommande kontrollen ske med högst 6 års intervall. Om cisternen inte är korrosionsskyddad gäller högst 3 års intervall.