Vattenkvalitet

I Sjöbo kommun finns det nio kommunala vattenverk. De olika vattenverken har olika vattenkvalitet.

Det största vattenverket i kommunen är Sjöbo vattenverk. Därifrån når vatten ut till stora delar av kommunen med hjälp av två tryckstegringsstationer/reservoarer och ett stort ledningsnät. Även de mindre vattenverken har reservoarer för att vatten alltid ska räcka till för brukarna. I Knickarp och Hemmestorp har kommunen inget eget vattenverk utan samarbetar med grannkommunerna.

I vissa områden är vattnet i kranarna en blandning av vatten från två vattenverk. Det beror oftast på att det mindre vattenverket inte räcker helt till och att vattenreservoaren behöver påfyllning från ett större vattenverk, men det kan även bero på tryckförhållanden i ledningsnäten eller krav på omsättning av dricksvattnet.

Samtliga av Sjöbos vattenverk hämtar vatten från grundvattnet i marken.
Olika markförhållanden gör att vattnets sammansättning varierar mellan vattenverken. Vattenkvalitén på grundvattnet i Sjöbo kommun är mycket god och därför behövs inga eller endast få reningssteg på våra vattenverk. Samtliga vattenverk är försedda med UV-ljus som säkerställer att dricksvattnet är fritt från mikroorganismer som bakterier och virus.

Knickarp får sitt vatten från Nedraby vattenverk i Ystad kommun, även det ett grundvattenverk, medan Hemmestorp får sitt vatten från Vombverket, Sydvatten, som har konstgjort grundvatten (ytvatten som infiltrerats genom sand till grundvattnet).

Dricksvatten är ett livsmedel och följer livsmedelslagstiftningen. VA-enheten utför regelbundna provtagningar på både råvatten (inkommande grundvatten till vattenverket), utgående dricksvatten från vattenverket och hemma hos abonnenter. Det tas både mikrobiologiska prover och kemiska prover på vattnet.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö