Skollagen om skolskjuts med kommentar

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen.

I 10 kap. 32 §står: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas."

För elever som går i friskola finns i samma kapitel, 40 §, en bestämmelse:
"Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem."

Kommentarer

Om man som elev tillhör skolans upptagningsområde (normalt den närmaste skolan) och behöver skjuts till skolan har man rätt att få skolskjuts och kommunen är skyldig att anordna skjutsen, antingen med upphandlad trafik eller med busskort på Skånetrafiken. I Sjöbo kommun åker nästan alla elever med skolbussarna.

Första villkoret - färdvägens längd - finns redan definierad i kommunens skolskjutsreglemente och då gäller att eleven ska bo utanför tättbebyggt (detaljplanerat) område och, beroende av ålder, ha mer än 1,5, 3 respektive 4 km till skolan eller till hållplats där skolskjutsen stannar för att hämta och lämna eleverna. Uppfyller man som elev kravet på färdvägens längd/avstånd till skolan så behöver man bara anmäla hur man planerar att åka med skolskjutsen.

Alla andra villkor måste motiveras i en särskild ansökan om skolskjuts som kommunen kan bevilja eller avslå (familjenämndens arbetsutskott). Prövningen av sådan ansökan är alltid individuell där flera faktorer och elevens egen trafikmognad spelar roll.

Rätten till skolskjuts innebär inte att skjutsen måste anordnas från bostadsadressen eller anpassas till olika skoltider (till exempel håltimme på morgonen respektive eftermiddagen). Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. I Sjöbo kommun planeras skjutsarnas olika rutter av skolskjutssamordnare tillsammans med entreprenören som kör bussarna. I planeringen ska man då ta hänsyn till det kommunala reglementet som gäller för skolskjutsverksamheten.

Det är bara till de kommunala skolorna som skolskjutsen går. All ruttplanering utgår från den kommunala skolans upptagningsområde och eleverna i den skolan.

Om man som elev vill gå på en annan skola eller en friskola har man inte längre rätt till skolskjuts, men man kan skicka in en ansökan om att få plats på bussen ändå. Villkoren är enkla: ansökan beviljas "i mån av plats" och eleven måste stiga på och av skolskjutsen längs den befintliga rutten de dagar skolskjutsbussarna kör.

I Sjöbo kommun går det oftast bra. Hittills har vi inte avslagit en sådan ansökan. Om det skulle uppstå platsbrist sker uttagning av elever enligt följande ordning:

  • Anmälnings-/ködatum, när ansökan inkommit till kommunen.
  • Syskonförtur- syskon som går i samma skola.
  • Avståndsprincip - geografisk avstånd till skolan. Elev med längre färdväg får förtur framför elev som bor närmare samma skola.
  • Åldersprincip - elev i lägre årskurs har förtur framför elev i senare årskurs på samma skola.

I Sjöbo kommun har vi egen organisation för skolskjutsplaneringen och alla elevers behov täcks av de bussar som kör i respektive upptagningsområde. I sällsynta fall ("annan särskild omständighet") kan kommunen köpa in andra transportmöjligheter eller bevilja en elev att åka med regiontrafiken. Kommunen behöver alltså inte själv se till att skolskjutsen fungerar utan kan överlåta det till någon annan (till exempel Skånetrafiken).

Alla sådana lösningar som ligger utanför reglementet ska föregås av en utredning på skolan där elevens behov avgör vilken form av skolskjuts som ska erbjudas.

$error
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2024