Säkerhetsregler för skolskjuts

Hemmet, skolan, bussbolaget och kommunen har ett gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska vara trafiksäker och upplevas som positiv av såväl elever som busschaufför.

Sjöbo kommun har i samarbete med skolskjutsentreprenörerna (bussbolagen) utarbetat några viktiga ordningsregler som måste följas för att elevernas säkerhet under skolskjutsresan inte ska äventyras.

Parternas ansvar för eleverna framgår av skolskjutsreglementet.
Skolskjutsreglement Sjöbo kommun

Föräldrar har ansvar för att eleven är införstådd med dessa säkerhetsregler.

Vid hållplats och påstigning

 • Det är viktigt att eleven kommer i god tid till skolskjutsen. Busschauffören har ingen möjlighet att vänta på elever, eftersom tidsschemat måste hållas.
 • Eleverna syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att eleverna bär reflexväst eller reflexer.
 • Eleven måste stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen till dess skolbussen har stannat och öppnat dörrarna.
 • Påstigning sker genom framdörren, i turordning, utan knuffar.
 • Eleverna ska visa hänsyn och hjälpa de yngre eleverna! Släpp gärna på dem först.

I de större bussarna används endast främre delen av bussen. Det är dock fritt för eleverna att välja vem de vill sitta bredvid, så länge detta är i främre delen av bussen. Om mobbing eller bråk förekommer har busschauffören rätt att tilldela eleverna andra, fasta platser i bussen.

Ombord på bussen

 • Alla ska sitta ner när bussen startar. Varje elev ska använda säkerhetsbälte.
 • På varje säte finns plats för en elev. Byte av plats under färd är inte tillåtet.
 • Skolväska och medhavda saker ska placeras på hatthyllan eller under sätet.
 • Det är inte tillåtet att springa eller klättra omkring i bussen.
 • Det får inte förekomma bråk och skrik på bussen.
 • Förtäring av mat och dryck är inte tillåtet i bussen.
 • Om bråk uppstår i bussen har busschauffören skyldighet att stanna och tillrättavisa vederbörande.
 • Om busschauffören anvisar en elev en ny plats ska den tillsagde följa detta.

Vid större incidenter ska skolan och vårdnadshavare kontaktas av busschauffören. Bussen är busschaufförens arbetsplats och dennes yttersta skyldighet är att koncentrera sig på att framföra fordonet på ett säkert sätt. Prata med busschauffören om du har några frågor.

Vid allvarliga incidenter kontaktas kommunens skolskjutssamordnare som utreder det inträffade och ger förslag till beslut.

Avstigning

Avstigning ska normalt ske genom framdörren. Därefter ska eleven gå bakom bussen, såvida inte busschauffören följer med ut och anvisar annan väg.
Avstigning ska ske lugnt och i god ordning. Hänsyn ska visas till och hjälp ges till de yngre eleverna.
Extra försiktighet ska visas om vägen ska korsas.

Vem får följa med skolskjutsen

Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts har rätt att följa med denna.

Varför kan elever inte följa med  skolbussen genom så kallad kompisåkning?

På familjenämndens sammanträde den 24 augusti 2023 beslutades att familjeförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur kompisåkning kan administreras kostnadseffektivt och på ett sätt som samtidigt säkerställer att säkerhets-, ansvars- och försäkringsfrågor blir tydliga. När denna utredning är klar kommer den att rapporteras till familjenämnden.
Beslut Familjenämnden 2023-11-23 , 102.1 kB.

Mobiltelefoner, musik, höga ljud

Att använda mobiltelefonerna till normalt samtal är tillåtet. Däremot är det inte tillåtet att på mobiltelefoner eller andra apparater spela spel eller musik på hög volym i bussen, endast att lyssna med hörlurar. Mobiltelefonerna får inte heller i övrigt störa chauffören med andra ljud i dennes körning. Om så sker, kan eleverna bli ombedda att sätta mobilerna på ljudlöst eller helt och hållet stänga av apparaten så länge skolskjutsfärden pågår.

Skrymmande föremål

 • Cyklar, pulkor eller liknande skrymmande föremål får endast tas med på skolbussarna, i mån av plats. Bedömning av vilka föremål som kan tas med på skolbussen avgörs av busschauffören.
 • Vid till exempel friluftsdagar eller liknande, som medför att skrymmande föremål ska tas med, ska bussbolaget kontaktas av skolan i förväg.
 • Friluftsredskap ska normalt förvaras i bussens bagageutrymmen under färd.

Kontaktlistor

Varje vårdnadshavare ska få aktuellt telefonnummer till respektive bussbolag. Busschauffören ska ha varje elevs vårdnadshavares namn och telefonnummer tillgängligt i bussen. Om vårdnadshavare ändrar sina kontaktuppgifter, är det dennes ansvar att informera skolan som uppdaterar register och meddelar berörd chaufför.

Klagomål / problem

Klagomål ska i första hand tas upp direkt med berörd busschaufför, därefter med skolskjutsentreprenören (bussbolaget). Om ni efter kontakt med dessa fortfarande har klagomål, kan ni klaga hos Sjöbo kommun, antingen muntligt eller skriftligt, till kommunens skolskjutssamordnare eller via vår e-tjänst.
Synpunkter på verksamheten Sjöbo kommun

Om någon bryter mot dessa regler träffas vårdnadshavare, skola och representanter från skolskjutsentreprenören för att komma överens om lämpliga åtgärder. Vid behov deltar också kommunens skolskjutssamordnare.

Uppdatering av säkerhetsreglerna

Dessa säkerhetsregler upprättas i samarbete med skolorna, kommunens skolskjutssamordnare och skolskjutsentreprenörerna. Säkerhetsreglerna uppdateras årligen inför varje nytt läsår$error
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2023