Reglemente för skolskjuts och elevresor

Giltigt från och med höstterminen 2023


Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har under vissa förutsättningar rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till kostnadsfria elevresor. Skyldigheten omfattar inte elever som har fritidshemsplacering.
Reglementet för skolskjuts och elevresor tydliggör vilka förutsättningar som gäller i Sjöbo kommun för att en elev ska beviljas skolskjuts/elevresa.

En elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. När en elev ansöker om skolskjuts ska hemkommunen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Elever som väljer att gå i en annan skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Detsamma gäller som huvudregel när elever väljer att gå i en annan kommuns skola. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen innebär begreppet ”ekonomiska svårigheter” att hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Skolskjutsar finns reglerat i Skollagen för elever i grundskolan 10 kap. 32, 33, 40 §§ och för elever i anpassad grundskola 11 kap. 31, 32 och 39 §§.

Om man flyttar kan rätten till skolskjuts upphöra om man väljer att eleven ska gå kvar i den gamla skolan. Detta är om den gamla skolan ligger så långt från den nya folkbokförings-adressen att den inte är den skola som eleven skulle ha placerats i efter flytten om vårdnadshavaren inte gjort något aktivt val.

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, utan kommunen ansvarar endast för elevernas resekostnader. Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor omfattas fram till och med utgången av det första halvåret som eleven fyller 20 år. Detta gäller för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, förutsatt att färdvägen är minst sex kilometer.

Stödet för elevresorna ges i form av ett skolbiljett/resekort som utfärdas av Skånetrafiken.

Ansökan om skolbiljett/resekort görs via vår e-tjänst som du hittar på Sjöbo kommuns hemsida:
Sök här Länk till annan webbplats.

Detta regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

En elev i anpassad gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom kommunen om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. När en elev ansöker om skolskjuts ska hemkommunen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Elever som väljer att gå i en annan skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Detsamma gäller som huvudregel när elever väljer att gå i en annan kommuns skola. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen innebär begreppet ”ekonomiska svårigheter” att hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Skolskjutsar för elever i gymnasieskolan finns reglerat i Skollagen 19 kap. 30, 35 §§ och för elever i anpassad gymnasieskola 18 kap. 31, 32 och 39 §§.

Skolväg
Med skolväg avses den kortaste användbara gång- och cykelväg mellan elevens folkbokföringsadress (elevens bostad) och av kommunen anvisad hållplats alternativt infart till skolenhetens officiella adress.

Skolskjuts
Skolskjuts kan antingen utgöras av ordinarie kollektivtrafik eller av särskild anordnad skolskjuts med buss eller bil. Vid kommunal skolskjuts sker transporten med av kommunen upphandlad entreprenör.
För elev som åker skolskjuts med kollektivtrafik (Skånetrafiken) gäller trafikhuvudmannens resevillkor för tidtabell, färdbevis, allmänna föreskrifter etc. (se www.skanetrafiken.se)
www.skanetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Elevresor
Elevresor är en ersättning för elever i gymnasiet mellan bostaden och skolan.

Skolskjutshållplats
Skolskjutshållplats är den plats som kommunen anvisar elev för påstigande av skolskjuts.

Vårdnadshavare och skolan
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolskjutsen. I de fall eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Vårdnadshavarna ansvarar för att barn förbereds och tränas för att klara sin skolväg på ett säkert sätt. Eleverna ska vara på hållplatsen 5 minuter före utsatt tid enligt turlistan.

Efter skoldagens slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev på överenskommen tid stiger av skolskjutsen. Skolan ansvarar för att eleven kommer med skolskjutsen hem.

Både vårdnadshavare och skolan ansvarar för att gå genom säkerhetsföreskrifterna med berörd elev i samband med terminsstart.

Kommunen
Kommunen ansvarar genom Transportenheten för att avsläpp, om det är möjligt, sker på den sida av vägen där barnet bor eller att barnet följs över vägen.

Eleven
Eleven ska följa säkerhetsföreskrifterna.

All skolskjuts och elevresor är utrustade med säkerhetsbälte och eleverna ska använda dessa under färd.

Avstånd skolväg
För att ha rätt till skolskjuts eller elevresa skall färdvägen mellan hemmet och skolan överstiga följande:
F-klass, åk. 1-2 2 km
Åk 3-6 3 km
Åk 7-9 4 km
Gymnasiet 6 km

Dessa avstånd gäller även som maximala avstånd mellan hemmet och skolskjutshållplats. Avståndsbedömningen görs av kommunen.

Trafikförhållanden
Du kan få skolskjuts på grund av att vägen mellan ditt hem och skolan inte är trafiksäker. Kommunen gör alltid en individuell bedömning utifrån kända trafikförhållanden. Du kan få skolskjuts på grund av trafikförhållanden även om avståndet mellan hem och skola är kortare än avståndskravet.

Kommunen tittar på följande trafikförhållanden:
• Väghastighet
• Trafikintensitet
• Siktförhållanden
• Belysning

Skolskjuts av särskilda skäl
Skolskjuts kan anordnas till elev med funktionshinder som gör behovet av skolskjuts uppenbart. Bedömning huruvida skolskjuts ska beviljas på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. Ansökan om skolskjuts p.g.a. särskilda skäl skall göras skriftligen och funktionshinder som åberopas skall styrkas med läkarintyg. Dessa dokument kan bifogas med ansökan i vår e-tjänst.

Kortvariga funktionshinder såsom olycksfall och sjukdom berättigar ej till skolskjuts. Behov av skjuts till följd av olycksfall etc. ordnas genom egen eller av kommunen upphandlad olycksfallsförsäkring.

Restid (gäller ej gymnasieskolan)
Restiden bör inte överstiga 60 minuter/dag för F-6 och 100 minuter/dag för årskurs 7-9.

Väntetid på skolan (gäller ej gymnasieskolan)
Väntetid på skolan före eller efter skoldagen bör inte överstiga mer än 30 minuter per tillfälle. Berörd skolenhet ansvarar för lämplig tillsyn under väntetiden med hänsyn tagen till elevens ålder och behov.

Om bussen inte kommer (gäller ej gymnasieskolan)
Busschauffören avgör om skolskjuts ska ställas in, helt eller delvis, vid besvärlig väderlek, t.ex. snöoväder. Chauffören meddelar skolan och kommunens informationsansvarige som lägger ut meddelande på kommunens hemsida, sociala medier samt skolornas lärportal.

Eleven ska vänta kvar vid hållplatsen i 15 minuter efter ordinarie avgångstid. Har det uppstått förseningar på grund av trafiksvårigheter och/eller väder och skolbussen inte kommer fram, får eleven gå hem och kontakta skolan för mer information. Om en elev tar sig till skolan på annat sätt så ansvar vårdnadshavare för hemtransport efter skoldagens slut.

Om väderläget försämras under påbörjad skoldag kan rektor i samråd med skolskjutsentreprenör fatta beslut om tidigarelagd hemtransport. Skolan meddelar föräldrarna om den ändrade hemtransporten.

Vid växelvis boende
Med växelvis boende menas att barnet vistas lika mycket och har ett varaktigt boende, hos båda vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna ändrar tiderna för växelvis boende för barnet utgår ingen extra skjuts. Elever som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare kan bli beviljad skolskjuts från båda bostadsadresserna enligt följande:
• eleven har sin skolgång i en skola som omfattas av den relativa närhetsprincipen (se ovan). Detta innebär en skolenhet inom skolskjutsavståndet, eller om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet från folkbokföringsadressen, på en skolenhet dit skolskjuts går.
• båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sjöbo kommun.
• avståndet är så långt mellan bostad och skolan att det berättigar till skolskjuts och att eleven åker till och från skolan i anslutning till skolans start- och sluttid (inte till och från fritidshem).
• elev hänvisas i första hand till allmänna kommunikationsmedel

Elevresor på gymnasieskolan
Elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och som är folkbokförd i Sjöbo kommun och har en färdväg längre än 6 km mellan bostad och skola har rätt till färdbevis för resor med Skånetrafiken.

Förlorat busskort
Om elev förlorar busskort skall eleven omgående kontakta Kontaktcenter på Sjöbo kommun 0416-270 00 eller Malena gymnasiets expedition 0416-270 51 så att kortet spärras. En avgift på 100 kronor för administrationskostnader tas ut för förlorat busskort. Det nya kortet hämtas sedan ut på Kontaktcentrat / Sjöbo kommunhus

Ansökan om skolskjuts
Ansökan om skolskjuts /resekort görs via vår e-tjänst som du finner på Sjöbo kommuns hemsida
Sök här Länk till annan webbplats.

Laglighetsprövning
Du kan överklaga enligt laglighetsprövning om ditt barn går i annan skola än sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?
Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

• Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
• Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
• Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
• Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
• Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?
Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet. Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess
Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.

Förvaltningsbesvär
Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Sjöbo kommun placerat eleven i kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär.

Vem får överklaga?
Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Sjöbo kommun placerat eleven i kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagande vid förvaltningsbesvär ska skickas per post till:

Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
27580 Sjöbo
Eller e-post: familjeforvaltningen@sjobo.se

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästkommande vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

• Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
• Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
• Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
• Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
• Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?
Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess
Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Källa: 28 kapitlet 5 § skollagen. 28 kapitlet 18 § skollagen.

Skolskjutsreglernas giltighet
Familjenämnden förbehåller sig rätten att ändra dessa regler om förändringar uppstår som påverkar kommunens skolskjutsning.Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024