Reglemente för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun

Reglerna för skolskjuts i Sjöbo kommun består av två delar. Dels reglementet (nedan) som beslutas av familjenämnden (politiskt beslut) och dels säkerhetsreglerna (ordningsregler som fastställs av skolskjutssamordnare tillsammans med chaufförerna som kör bussarna).

Gå igenom reglerna tillsammans med ditt barn så att alla vet vad som gäller.

Beslut om skolskjuts finns reglerade i skollagen (2010:800) kap 10 32-33§, kap 11 31-32§. För att vara skolskjutsberättigad ska avståndskravet, färdväg bostad - skola uppfyllas. Som färdväg räknas allmän och enskild väg samt gång- och cykelväg.

När avståndskravet uppfyllts ska på- och avstigningsplats (hållplats) anordnas inom föreskrivna maxgränser för avstånd bostad - hållplats.

Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från bostadens tomtgräns till tomtgräns vid skola.

Som bostad avses den adress på vilken eleven är folkbokförd. Vid delad vårdnad kan en elev erhålla skolskjutsrätt från bägge vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser.

Skolskjutshållplats är den plats som kommunen anvisar elev för påstigande av skolskjuts. Hållplats bör vara särskilt anordnad stopplats för buss, befintlig hållplats för regiontrafiken, öppen trafikfri yta (till exempel parkeringsplats) eller vägkorsning där mindre väg möter en större väg. Vid behov kan kommunens skolskjutssamordnare, i samråd med skolskjutsutförare, bevilja hållplats - så kallat stoppställe - på annan plats längs skolskjutsens rutt.

Kommunens skyldighet omfattar inte:

  • Elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen normalt skulle ha placerat dem i.
  • Elever som väljer fristående skola.
  • Transport av elev till/från barnomsorg, fritidshemsverksamhet.
  • Transport till/från skola av elev som ej finns vid respektive påstigningsplats i rätt tid.

Skolskjuts kan antingen utgöras av ordinarie kollektivtrafik eller av särskild anordnad skolskjuts med buss eller bil. Vid kommunal skolskjuts sker transporten med av kommunen upphandlad entreprenör.

För elev som åker skolskjuts med kollektivtrafik (Skånetrafiken) gäller trafikhuvudmannens resevillkor för tidtabell, färdbevis, allmänna föreskrifter etc. (se www.skanetrafiken.se)

Kapaciteten hos skolskjutsarna är dimensionerad efter antalet barn och för att elever i årskurs F-6 och årskurs 7-9 inte ska åka tillsammans utan var för sig. Detta medför att resa till och från skolan ska ske med de turer som anvisats.

Särskild överenskommelse med förälder om resa med annan rutt/skolskjuts eller annan ersättning för att lösa skolskjutsfrågan för enskild elev kan i undantagsfall förekomma.

Förälder har ansvar för eleven på dennes väg till skolan eller skolskjutshållplats. Förälder har även ansvar för att eleven kommer till skolan om denne missar ordinarie skolskjuts. Efter skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till förälder när elev stiger av ordinarie skolskjuts.

Vid ankomst till skolan och vid hemfärd ansvarar skolan för tillsyn och att ordnings- och säkerhetsregler följs.

Under färd med skolskjutsen har föraren av fordonet ansvar för eleven.
Förutsättning för att skolskjuts ska köras på väg-samfälligheter och dylikt är att väghållaren håller vägen framkomlig för en 50-passagerarbuss samt i förekommande fall har anordnat hållplats eller vändplats för buss.

Elever med en skolväg vars längd överskrider nedan angivna kilometergränser är i regel berättigade till skolskjuts.

F-klass, årskurs 1-2: 1,5 km
Årskurs 3-6: 3 km
Årskurs 7-9: 4 km

Dessa avstånd gäller även som maximala avstånd mellan hemmet och skolskjutshållplats. Avståndsbedömningen görs av kommunen.

Restid per dag får inte överstiga 1 timme och 15 minuter för elever i skolår F-6 och 1 timme och 50 minuter för elever i skolår 7-9.

Elever hämtas tidigast klockan 07.05. Dock kan i undantagsfall kommunen ge tillåtelse att hämta elever tidigare under förutsättning att eleven hämtas vid bostaden. Elever i skolår F-6 får lämnas på skolan tidigast 10 minuter före skolstart.

Eleverna hämtas normalt 10 minuter efter skoldagens slut. Om hinder för detta uppkommer ska saken anmälas till kommunens skolskjutssamordnare som en avvikelse.

Maximal väntetid per dag är 40 minuter varav maximalt 15 minuter på morgonen.

Busschauffören avgör om skolskjuts ska ställas in, helt eller delvis, vid besvärlig väderlek, till exempel snöoväder. Chauffören meddelar skolan och kommunens informationsansvarige som lägger ut meddelande på kommunens hemsida och sociala medier.

Eleven ska vänta kvar vid hållplatsen i 15 minuter efter ordinarie avgångstid. Har det uppstått förseningar på grund av trafiksvårigheter och/eller väder och skolbussen inte kommer fram, får eleven gå hem och kontakta skolan för mer information.

Om väderläget försämras under påbörjad skoldag kan rektor i samråd med skolskjutsentreprenör fatta beslut om tidigarelagd hemtransport. Skolan meddelar föräldrarna om den ändrade hemtransporten.

Under färden ansvarar busschauffören för att gällande trafikbestämmelser och säkerhetsregler följs.

Det är inte tillåtet för busschauffören att släppa av eller på elever på andra ställen än vid de fastställda hållplatserna.

Busschauffören är skyldig att underrätta skolan om ordnings- och/eller säkerhetsproblem uppstår under färden. Bedömer chauffören att säkerheten för eleverna äventyras ska han/hon stanna bussen och meddela skolan orsaken till stoppet.

Eventuella ordningsproblem ska i första hand lösas av busschauffören tillsammans med skolan och berörda vårdnadshavare. I allvarliga fall eller vid upprepade ordningsproblem kontaktas kommunens skolskjutssamordnare som genomför utredning av ärendet och ger förslag till lösning och eventuella beslut.

Skolskjuts kan anordnas till elev med funktionshinder som gör behovet av skolskjuts uppenbart. Bedömning om skolskjuts ska beviljas på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder avgörs i varje enskilt fall. Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl ska göras skriftligen och funktionshinder som åberopas ska styrkas med läkarintyg.

Kortvariga funktionshinder såsom olycksfall och sjukdom berättigar ej till skolskjuts. Behov av skjuts till följd av olycksfall ordnas genom egen eller av kommunen upphandlad olycksfallsförsäkring.

Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen placerat dem i kan ansöka om skolskjuts skriftligen till familjeförvaltningen, Sjöbo kommun. Rätt till skolskjuts fastställs efter en bedömning om skolskjutsen kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Familjenämnden förbehåller sig rätten att ändra dessa regler om förändringar uppstår som påverkar kommunens skolskjutsning.

 

På sidan för skolskjuts finns hela reglementet med säkerhetsreglerna som PDF-dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021
Utbildning och barnomsorg