Försäljning av folköl

Innan din verksamhet börjar med försäljning av folköl ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Till anmälan ska ett skriftligt egenkontrollprogram bifogas. Miljöenheten utför sedan tillsyn för att kontrollera att försäljningsställena följer de regler som finns.

Det är du som ägare som ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär också att du ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Du är enligt lag skyldig att ha ett program för egenkontroll.

För tillsynen över folkölsförsäljning i detaljhandeln tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift.

Taxa för tillsyn av försäljning av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljningsregler i korthet

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år.

Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam! Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om folköl säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ett tips är att alltid fråga efter legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal.

Skylt som informerar om åldersgräns
Det ska finnas en tydlig och synlig skylt eller dekal vid kassan och ute i hyllorna. Skylten ska informera kunderna om åldersgränsen för att få köpa folköl.

Förvaring
Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i lokalen.


Vad är folköl?
Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte över 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Villkor för detaljhandel med folköl
För att få sälja folköl krävs att din butik är registrerad som livsmedelsanläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Godkännande av anläggningen utfärdas av kommunens miljöenhet. Ytterligare en förutsättning för detaljhandel med folköl är att du stadigvarande tillhandahåller och säljer ett brett sortiment av matvaror i butiken.

Kunden ska i butiken kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Sedvanligt kiosksortiment bestående av t ex glass, godis, chips, kaffe, thé, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för servering av folköl

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är av miljöenheten registrerad som anläggning enligt livsmedelslagen (tidigare livsmedelslokal). Dessutom krävs att du

Serverar mat under den tid folköl serveras. Minimikravet gällande tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om det t ex serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare, kebab eller falafel.

Vid servering av folköl ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

•18-årsgräns. Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt18 år.

•Berusade personer. Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

•Langning. Folköl får inte säljas om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen. För denna kontroll ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Ett program för egenkontroll bör lämpligen innefatta följande punkter;

•Kunskap/utbildning - hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl

•Försäljningsansvarig - vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift.

•Information till kunderna – vilka skyltar finns för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur placeras dessa skyltar i butiken.

•Kassarutiner – vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning.

•Dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnaden av egenkontroll.

•Åtgärder – vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.

Sanktioner

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller annars anses vara av allvarlig art.

Utdrag ur Alkohollagen (2010:1622)

3 kap. 7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år.

Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.

3 kap. 8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 7 §.

5 kap. 5 §

Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kap. 8 §

Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Avgift och tillsyn

Sjöbo kommun upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Sjöbo kommun genomför årliga tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser följs. För tillsynens tas årliga avgifter ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Anmälan
Anmälan om försäljning av folköl i Sjöbo kommun ska göras Samhällsbyggnadsnämnden, 275 80 Sjöbo.

Om ditt barn eller någon annan minderårig tillåts köpa folköl på något försäljningsställe, så tar miljöenheten tacksamt emot anmälningar om detta. Likaså om du får tips eller misstankar om att det går att få tag på folköl på annat sätt. Du kan vara anonym när du lämnar in din anmälan!

Vad kan miljöenheten göra åt det? Som tillsynsmyndighet har vi på Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att med hjälp av lagstiftningen vidta olika åtgärder. Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl leder till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024