Kommunal mark

Foto Per Nyström

Sjöbo kommun äger och förvaltar mark runt om i kommunen. Kommunens mark ska kunna användas av alla och det gäller såväl skogsmark som andra grönytor och vägar.

Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.
Olovlig användning av mark kan till exempel vara placering av privata tillhörigheter utanför den egna tomtgränsen.
Det kan också vara att mark utanför den egna tomtgränsen sköts på ett sådant sätt att den uppfattas som privat.
Olovligt ianspråktagen mark kan även försvåra kommunens skötsel av marken.

Exempel på olovliga anläggningar på kommunens mark:

- Komposter, staket och planteringar
- Markbeläggningar som gatsten eller grus
- Altaner och murar
- Upplag för till exempel ved
- Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
- Byggnader som skjul, lekstugor med mera
- Lekutrustning som sandlådor, gungställningar eller studsmattor

Det är inte tillåtet att utan tillstånd fälla träd eller röja sly på kommunens mark.
Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd privatisera kommunal mark genom att klippa gräs, plantera häckar, rabatter, träd eller annan vegetation.
Att köra ut trädgårdsavfall i skogen eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns är också en form av otillåten markanvändning.
Trädgårdsavfall ska omhändertas i din egen trädgård eller köras till närmsta återvinningscentral.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den.
Vid ny- eller ombyggnation är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att slänter, trädgårdsanordningar och gräsmattor med mera anläggs inom tomtens gränser.
Är du osäker på din tomtgräns kan du bland annat se den via Lantmäteriet.

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark, vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Om fordon placeras olovligt på kommunens mark kan bötfällning ske direkt på platsen samt att fordonet kan komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129).

I tätbebyggda områden är marken ofta detaljplanelagd vilket styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.
Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

I vissa fall kan kommunens mark genom skriftligt avtal upplåtas för privat ändamål. Vill du tillfälligt använda allmän- eller offentlig plats till exempel i samband med byggnation, torgmöte, reklamskyltar eller liknande ska du skicka in förfrågan om förhandsbesked till kommunen samt ansöka om offentlig platsupplåtelse hos polisen.

Sjöbo kommun har olika typer av arrenden där vi upplåter nyttjanderätt av kommunal mark till företag, privatpersoner eller organisationer mot en avgift. Det är framförallt jordbruksarrenden men det förekommer även andra typer av arrenden - till exempel jakträttsupplåtelser.

Ansvarsområdet för dessa frågor ligger hos tekniska förvaltningen inom ramen för mark- och exploaterings verksamhet, som förvaltare av kommunens mark.
Har du frågor kan du vända dig dit via teknik@sjobo.se eller via kommunens kontaktcenter på telefon 0416-270 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024