Hälsoskydd i lokaler

För att främja en hälsosam miljö för alla som bor i Sjöbo kommun är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. Verksamheter som har lokaler för hygienisk behandling (exempelvis massage, hårvård, tatuering och piercing) omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna Miljöenheten redan när verksamheten planeras för att få information om hygien och lokalens inredning.

Hygieniska lokaler och skolverksamhet

Ska du starta en verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd? Då måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du startar verksamheten utan att anmäla det kommer samhällsbyggnämnden att ta beslut om en miljösanktionsavgift.

Ändring av lokalens utformning eller förutsättningar kräver också en anmälan enligt miljöbalken. T.ex. om barnantalet ändras eller om man disponerar om lokalen och tar i bruk ett nytt klassrum. Likaså om man bygger till eller på annat sätt utökar verksamheten. Är du osäker så kontakta alltid miljöenheten för råd.

Lokalernas utformning och hygien

Det finns krav som gäller lokalernas utformning, samt verksamhetens egenkontroll och hygien. Kraven hittas bland annat i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och vägledningar. Har fastigheten enskilt vatten eller enskilt avlopp så finns det ytterligare krav som man ska leva upp till.

Kostnad

Kostnad för anmälan om att driva en anmälningspliktig verksamhet baseras på handläggningstid per timme. Fastställd timavgift är för närvarande är 1087 kr/timme. Gällande taxa finner du under rubriken relaterade länkar.

Anmälan behövs för verksamheter där man använder stickande eller skärande verktyg, till exempel:

  • Tatuering, piercing och fotvård.
  • Solarier (Strålskyddsmyndighetens föreskrifter).
  • Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscenter.
  • Badanläggningar.
  • Estetiska behandlingar.

En ny lag om estetiska behandlingar och ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter gäller från och med 1 juli 2021. Det innebär att anmälningsplikten omfattar även stickande och skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Vad betyder det här för dig som bedriver eller planerar att starta en verksamhet?

Verksamheter som omfattas av den nya lagen om estetiska behandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO när den nya lagen träder i kraft. IVO har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av den nya lagen. Lagen innebär bland annat att endast legitimerade läkare eller tandläkare med lämplig specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp, samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers.

Information om den nya lagen från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa estetiska injektionsbehandlingar undantas dock från lagen. Undantagen är:

  • Tatueringar.
  • Behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.
  • Behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi.

Observera att de undantagna verksamheterna ovan fortfarande är anmälningspliktiga till miljöenheten.

Kontakta miljöenheten

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, kontakta då miljöenheten.

Även lokaler för tillfälligt boende (hotell, pensionat, bed and breakfast och liknande) faller under Miljöbalkens lagstiftning, och även om dessa verksamheter inte är anmälningspliktiga så utövar miljöenheten tillsyn på verksamheterna. En del av verksamheterna omfattas också av Livsmedelslagstiftningen. Under rubriken ”Relaterade länkar” hittar du information som har utformats kring just vad som gäller för dessa verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023