Hälsoskydd i lokaler

Foto på simbassäng

För att främja en hälsosam miljö för alla som bor i Sjöbo kommun är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna Miljöenheten redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning.

Hygieniska lokaler och skolverksamhet

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska samhällsbyggnämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Kostnad

Kostnad för anmälan om att driva en anmälningspliktig verksamhet baseras på handläggningstid per timme.

Lokalernas utformning och hygien

Det finns krav som gäller lokalernas utformning, samt verksamhetens egenkontroll och hygien. Kraven hittas bland annat i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och vägledningar. Har fastigheten enskilt vatten eller enskilt avlopp så finns det ytterligare krav som man ska leva upp till.

Vem behöver anmäla?

Verksamheter där man använder stickande eller skärande verktyg, till exempel

  • tatuering, piercing och fotvård.
  • Solarier (strålskyddsmyndighetens föreskrifter)
  • Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
  • gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscenter.
  • Badanläggningar
  • Estetiska behandlingar från och med 1 juli 2021, se nedan

Ny lag om estetiska behandlingar och ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter

En ny lag om estetiska behandlingar och ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter gäller från och med 1 juli 2021. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta

Vad betyder det här för dig som bedriver eller planerar att starta en verksamhet?
Verksamheter som omfattas av den nya lagen om estetiska behandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO när den nya lagen träder i kraft. IVO har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av den nya lagen. Lagen innebär bland annat att endast legitimerade läkare eller tandläkare med lämplig specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp, samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers.

Mer information om den nya lagen och vad den innebärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I 2 § förordningen (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar undantas vissa estetiska injektionsbehandlingar från lagen.
Dessa är:

  • tatueringar
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi, och
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.

Observera att de undantagna verksamheterna ovan fortfarande är anmälningspliktiga till miljöenheten enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utökad anmälningsplikt

Den utökade anmälningsplikten för hygieniskt yrkesmässiga verksamheter enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) innebär att verksamheter som tidigare inte var anmälningspliktiga nu kan vara anmälningspliktiga från 1 juli 2021. Det gäller oavsett om du avser starta en ny verksamhet, eller om du redan bedriver en verksamhet som nu omfattas av förändringen.

Om du redan bedriver en verksamhet som kan tänkas omfattas av förändringen behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Annan typ av smitta förutom blodburen smitta som kan uppstå vid hygieniska behandlingar är tex hudinfektioner, infektioner som uppstår när bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier. Exempel på behandlingar där risk för annan typ av smitta kan uppstå är nåltagning med håltagningspistol och rakkniv mot hud.

Utför du behandlingar med någon form av stickande eller skärande verktyg och risk för någon typ av smitta därmed föreligger, är dessa typer av behandlingar alltså anmälningspliktiga till kommunens miljöenhet från och med den 1 juli 2021.

Det kan finnas verksamheter där både IVO och miljöenheten har tillsyn, vilket kan vara fallet om verksamheten erbjuder både behandlingar som omfattas av den nya lagen och behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet. Exempelvis utför fillers och microneedling i verksamheten. I sådana fall ska verksamheten vara anmäld både hos IVO och miljöenheten.

Kontakta miljöenheten

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, kontakta då miljöenheten.

Övriga lokaler

Även lokaler för tillfälligt boende (hotell, pensionat, bed and breakfast och liknande) faller under Miljöbalkens lagstiftning, och även om dessa verksamheter inte är anmälningspliktiga så utövar miljöenheten tillsyn på verksamheterna. En del av verksamheterna omfattas också av Livsmedelslagstiftningen och nedan under relaterade länkar finns en information som har utformats kring just vad som gäller för dessa verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022