Köldmedia

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och i fordon.

Du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp som kan påverka klimatet. Operatören (den som innehar eller skaffar en utrustning som innehåller köldmedia och som har det tekniska ansvaret för utrustningen) är ansvarig.

Idag anges köldmedieutrustningens storlek i koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Hur många CO2-ekv ett köldmedium motsvarar beror på vilket köldmedium som finns i anläggningen samt hur mycket köldmedium som utrustningen innehåller.

Informationsplikt

Har du en utrustning som innehåller 14 ton CO2-ekv eller mer, ska du informera samhällsbyggnadsnämnden om detta i god tid innan installationen. Meddela även nämnden om du övertar en sådan anläggning.

Du kan läsa mer om vilka krav som finns på installation och mycket mer på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida ”Allt om F-gas”.

Allt om F-gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läckagekontroll

Utrustning som innehåller 5 ton CO2-ekv eller mer ska kontrolleras regelbundet av en certifierad kylentreprenör. Kontrollen och eventuell påfyllning eller tömning (vid skrotning) av köldmedia ska dokumenteras. Läckagekontroll gäller för följande utrustningar:

  • Stationär kylutrustning
  • Stationär luftkonditionerings-utrustning
  • Stationära värmepumpar
  • Stationär brandskydds-utrustning
  • Kylenheter i lastbilar (> 3,5 ton) och släpfordon med kylaggregat
  • Elektriska brytare
  • Organiska rankinecykler.
Följande kontrollintervall gäller:‌

Ton CO2-ekv

Minsta kontrollintervall

Minsta kontrollintervall om läckagevarningssystem finns installerat

≥ 5 – < 50

var 12:e månad

var 24:e månad

≥ 50 – < 500

var 6:e månad

var 12:e månad

≥ 500

var 3:e månad

var 6:e månadKrav på läckagevarningssystem finns för utrustning som innehåller växthusgaser som motsvarar 500 ton CO2-ekv eller mer.

För att beräkna om gasen som finns i din utrustning kommer upp till gränsvärdet, kan du använda beräkningsverktyget "Anläggningskollen". Du kan även kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Anläggningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årlig rapportering

Som operatör är du ansvarig att se till att de årliga rapporterna från utförd läckagekontroll är kompletta och kommer in till tillsynsmyndigheten i tid (kontrollföretagen upprättar bara rapporterna). Rapportering ska ske för anläggningar som sammanlagt innehåller 14 ton CO2-ekv eller mer. En anläggning kan utgöras av flera utrustningar, och alla utrustningar som regelbundet ska läckagekontrolleras (5 ton CO2-ekv eller mer) ska räknas med. De årliga rapporterna ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast 31 mars för föregående år.

Läs mer olika köldmedier och deras GWP-faktor på ”Allt om F-gas”

Köldmedietabell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.

2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.

3. Förteckning över utrustning.

4. Kontaktuppgifter till operatör.

5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.

6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.

7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se

8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen. Mängden ska anges i ton CO2-ekv.

9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.

10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.

11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.

13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

14. Underskrift av operatör (ansvarig anläggningsägare).

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023