ESF

Emic

Nytt projekt ska öka möjligheterna till egen försörjning

Idag finns utmaningar för försörj­ningsstödtagare och unga vuxna som ingår i KAA (kommunalt aktivitets­ansvar), som är projektets målgrupp. Många är svårmotiverade eller har låg tilltro till den egna förmågan. Det krävs helhetsåtgärder för att de ska kunna komma framåt i sin väg till självförsörjning. Forskning visar att det inte räcker med enstaka insatser.

Vad är det projektet vill lösa?

Att hjälpa individen att utveckla sin självständighet och kunna ta ansvar för sin egen utveckling. Målgruppen kommer närmre till egen försörjning. Kommunens utgifter för försörjnings­stöd sänks. Målgruppen får bättre hälsa.

Medinsats i projektet är att med hjälp av upphandling med sysselsättnings­krav vidga ingången för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Hur ska det gå till?

Helhetsåtgärderna i projektet Emic är en palett av olika insatser som anpas­sas efter varje deltagare, med fokus på prova på-arbete och prova på-studier. Det individanpassade insatspaketet ska bygga deltagarens motivation och tro på en självständig framtid. Att kunna se sambandet mellan själv­kännedom och valalternativen till utbildning, yrken, och att kunna fatta beslut och genomföra besluten.

I helhetsåtgärderna ingår inslag av livsfärdigheter, medborgarkunskap och hälsofrämjande aktiviteter. I projektet etableras en stödstruktur som innefattar karriärvägledning, coachning, mentorskap och socialt stöd.

Projektledare är Karin Lindström på Arbetsmarknadsenheten, Sjöbo Utbildningscentrum, och projekttiden är 1 februari 2024 – 30 april 2026.

Kontakt: E-post Karin Lindström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Sjöbo Utbildningscentrum