Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Det är frivilligt att söka förhandsbesked. Du kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. Ett beslut om förhandsbesked kan överklagas.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas.

Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. I förhandsbesked prövas ytterst sällan exakt färg, form och volym.

En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Följande handlingar kan behövas:

 • Ansök via vår e-tjänst.
 • Beskrivning av projektet.
 • Fotografier av markområdet som det ser ut idag.
 • Enklare ritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad.
 • Situationsplan uppritad på ett utdrag ur baskartan i skala 1:400 eller 1:500 med:
  - plats för den nya byggnaden med in- och utfart samt avfallshantering
  - eventuellt tänkt avstyckning av tomten
  - plats för eventuell enskilt avlopp
  - plats för eventuell egen brunn

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Beroende på om avstyckningen sker utanför eller inom detaljplanerat område är förhandsbesked mer eller mindre nödvändigt.

Avstyckning av fastighet utom detaljplan

Förhandsbesked används mest utanför detaljplan. Det kan gälla nybyggnad på en tidigare obebyggd plats, väsentligt ändrad användning av befintligt byggnad eller liknade.

Kommunens översiktsplan kan ge vägledning om hur man ställer sig till olika åtgärder i områden utom detaljplan.

Detaljplanerade områden

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerad och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023