Bygglov och anmälan

Här får du informatin om hur du ansöker om bygglov och vad din anmälan behöver innehålla.

I Sjöbo kommun finns kommunala tomter för en- och tvåbostadshus samt verksamheter till försäljning. Är du privatperson och intresserad av bygga bostad i Sjöbo kommun är du välkommen att göra en intresseanmälan.

Lediga tomter i Sjöbo kommunöppnas i nytt fönster

Här hittar du avgifter för bygglov och anmälan, samt planavgifter. Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Avgifter och taxoröppnas i nytt fönster

Kulturvärde är ett sammanfattande ord för sådant som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Det kan vara både enskilda byggnader och hela miljöer.

Kulturmiljööppnas i nytt fönster

Avsikten med strandskyddet är att skydda växt- och djurliv samt att hålla stränderna öppna för allmänheten. Om du avser att uppföra nya byggnader, andra anordningar eller på något annat sätt exploatera strandskyddad mark söker du strandskyddsdispens på kommunen. Det krävs särskilda skäl för att få dispens. Vid större grävnings/schaktningsarbeten inom strandskyddsområden krävs ofta samrådsskyldighet med kommunen.

Strandskyddöppnas i nytt fönster

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller är anmälningspliktig. Åtgärden kan behöva rivas eller återställas, i vissa fall kan även en sanktionsavgift vara aktuell. Här kan du anmäla ett svartbygge.

Svartbyggeöppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022