Kontrollansvarig

Kontrollansvarig krävs för alla åtgärder som kräver lov- eller anmälan. Det finns dock en hel del undantag. Här kan du läsa mer om dessa.

En fråga vi ofta får är om det krävs en kontrollansvarig eller inte. Frågan är vanligast i små projekt.

Huvudregeln säger att en kontrollansvarig krävs för alla åtgärder som kräver lov- eller anmälan. Det finns dock en hel del undantag som gäller när åtgärden är okomplicerad (enkel) och byggnadsnämnden dessutom bedömer att kontrollplanen kan fastställas och startbesked kan ges utan att byggherren får stöd av en kontrollansvarig.

För att kunna ge startbesked krävs att åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som ställs på byggnadsverk i plan- och bygglagen. Den bedömningen gör handläggaren när du har lämnat in ett förslag till kontrollplan. Fram till dess kan du använda nedanstående checklista som vägledning.

Följande åtgärder kräver normalt inte någon kontrollansvarig:

 • Små ändringar. Det kan till exempel gälla tillbyggnader eller ändringar av konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriskt värde förutsatt att åtgärderna är enkla och utförs med varsamhet.
 • Byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller avsevärt ändra byggnadens yttre utseende på annat sätt. Observera att kontrollansvarig krävs för särskilt värdefulla byggnader som inte får förvanskas (8:13-byggnader).
 • Åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader.
 • Ändra en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus.
 • Ny- eller tillbyggnad av Attefallsbyggnad.
 • Attefallstillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Attefallstakkupor på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Flytta enkla byggnader.
 • Åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Åtgärd som kräver marklov
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov.
 • Vissa vindkraftverk om vindturbinens diameter är mindre än tre meter.
 • Murar och plank.
 • Parkeringsplats utomhus om anläggningen är liten.
 • Begravningsplats om anläggningen är liten.
 • Transformatorstationer.
 • Åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning.

Hitta certifierade kontrollansvariga

På Boverkets hemsida kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga.

Hitta certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023