Hästar i en hage

Hästar och hästgårdar

Inom Sjöbo kommun finns ett stort antal hästgårdar och intresset för att hålla hästar tycks bara öka.

I tätbefolkade områden kan dock hästhållning leda till konflikter med boende i omgivningen. Det finns människor som är allergiska mot hästar och hästhållningen kan ge upphov till olägenheter i form av lukt, gödselhantering och flugor. Det är därför viktigt att det finns områden utanför de större städerna som kan erbjuda en miljö fri från hästallergen och liknande. Vissa områden bör hållas fria från hästar och andra lantbruksdjur, medan hästhållning kan tillåtas inom andra områden.

Det finns särskilda riktlinjer för etablering av hästgårdar samt byggande av bostäder i befintliga hästgårdars närhet samt hästfria områden i Sjöbo kommun. Dessa riktlinjer anger skyddsavstånd mellan hästgårdar och bostäder, skolor och liknande objekt vid prövning av PBL-ärenden.

Utöver det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område.

Ta del av riktlinjerna i sin helhet här.

Kommunens miljöinspektörer besöker hästgårdar som har 3 eller fler hästar ungefär vart 4:e år. Även vid färre antal hästar kan inspektioner göras mer sällan. Gårdar med mer än 100 djurenheter besöks årligen och betalar en fast årlig avgift, medan övriga betalar timavgift vid tillsyn. Även hästgårdar som inte drivs som företag utan endast som hobbyverksamhet omfattas av regler i miljöbalken. Till exempel finns de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel.

Vid inspektionen går vi runt på gården och tittar bland annat på gödselanläggning, ensilage-, kemikalie- och avfallshantering, eventuella cisterner, avloppsanläggningar och uppvärmning. Om det bedrivs växtodling kontrolleras även den, till exempel hur mycket näring som tillförs och om bekämpningsmedel används. På mindre hästgårdar brukar fokus ofta vara på gödselhanteringen, eftersom näringsläckage från gödsel kan bidra till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav. Generellt sagt ska gödsellagringen vara utformad så att läckage till omgivande mark och vatten inte sker. Lagringsutrymmet behöver vara tillräckligt stort för den aktuella djurhållningen. Gödseln ska efter lagring också tas omhand på ett lämpligt sätt. Till exempel kan den spridas på åkermark där näringen kan komma till nytta i växtodlingen.

Efter tillsynsbesöket brukar inspektören skriva en inspektionsrapport där besöket sammanfattas med råd om hur verksamheten bör utvecklas för att minimera risker för olägenheter för människors hälsa och miljön.

Bestämning av plats för nedgrävning av häst ska ske i samråd med miljöhandläggare på kommunen. Kontakta därför miljöenheten för att komma överens om en lämplig plats.

Följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:
-Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmsta bostad, vattentäkt (inklusive enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 200 meter.
-Nedgrävning ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. --Om nergrävning ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
Läs mer om detta i Jordbruksverkets information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-Nergrävning får inte ske inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse.
-Nergrävning får inte ske inom område med Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värderfulla vatten eller andra områden med liknade skydd.
-Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
-Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det krävas större djup eller andra åtgärder för att förhindra att graven grävs upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.
-Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
-Den som ansvarar för nergrävningen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nergrävningen samt plats för nergrävningen (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska sparas i minst 2 år och kopia på uppgifterna bör skickas till Sjöbo kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 27580 Sjöbo.

Det är alltid den som är ansvarig för nergrävningen som ansvarar för att nergrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på den enskilda platsen. Nergrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljö och/eller människors hälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2021
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö