Lantbruksinspektion

Kommunens miljöinspektörer besöker djurhållande lantbruk och växtodlingsgårdar. Vid inspektionen tittar de bland annat på gödselanläggning, ensilage-, kemikalie- och avfallshantering, cisterner, avloppsanläggningar, bostads- och stalluppvärmning, större kylar och andra CFC-anläggningar, och att regler för miljöhänsyn i jordbruket uppfylls.

Lantbruk med fler än 100 djurenheter inspekteras varje år. Övriga lantbruk, både med och utan djur, ska inspekteras vart tredje till fjärde år. Lantbruk med mer än 100 djurenheter betalar fast årlig avgift medan övriga betalar timavgift vid tillsyn.

När miljöinspektören kommer till din gård kommer inspektören överens med dig om inspektionen ska börja med en rundvandring på gården eller om den ska börja med en genomgång av verksamhetens dokumentation. Vanligtvis börjar den med en rundvandring men det varierar från verksamhet till verksamhet.

Vid rundvandringen kontrollerar vi till exempel gödselvårdsanläggning, sprutförråd och kemikaliehantering. Om verksamheten bedrivs på flera gårdar brukar dessa inspekteras samtidigt. Hur lång tid inspektionen tar varierar från verksamhet till verksamhet och hur väl förberedd du och din verksamhet är.

Dokumentation du kan behöva ha förberett, beroende på hur just din verksamhet ser ut:

 • Egenkontrolldokumentation
 • Växtodlingsplan, markkarteringar, och utförd växtnäringsbalans
 • Gödselspridningsjournal, gödselavtal och stallgödselanalys· Beräkning av behovet av lagringskapacitet för stallgödsel
 • Dokumentation avseende spridning av växtskyddsmedel. All dokumentation ska finnas tillgänglig även om en maskinstation har utfört bekämpningen:
  • Sprutjournal
  • Beslut om godkännande av spruta
  • Funktionstestprotokoll avseende spruta
  • Gällande behörighetsbevis (sprutcertifikat)
 • Avfallsjournal eller kvitton på lämnat eller transporterat farligt avfall, ensilageplast och övrigt avfall
 • Kopia på rapportering av farligt avfall till det nationella avfallsregistret
 • Senaste kontrollrapport för köldmedieanläggning· Beslut eller annan dokumentation som gäller för verksamheten
 • Kontrollrapport för cistern
 • Beslut eller annan dokumentation som gäller för verksamheten

Egenkontroll innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljö, fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka att olägenhet uppstår. Alla ska dessutom ha kunskap om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Detta gäller till exempel om man har djur, brukar mark och/eller hanterar kemikalier eller diesel.

Alla verksamheter ska ha någon form av egenkontroll. För anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter (så kallade C- och B-verksamheter) krävs att egenkontrollen ska vara skriftlig och den ska dessutom följa förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) rörande bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning.

Följande bör alla verksamheter ta med i sin egenkontroll:

 • Gödsellagring
 • Gödselspridning
 • Bekämpningsmedelslagring och hantering
 • Spridning av kemiska bekämpningsmedel
 • Cisterner med olja, diesel eller annat
 • Övrig kemikaliehantering
 • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall
 • Köldmedierutiner
 • Avloppsanläggningar
 • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning

Som stöd för arbetet med egenkontrollen kan verksamheten använda sig av hemsidan ”Miljöhusesyn – egen tillsyn för lantbruk och trädgård”.

Miljöhusesyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2023