Slamspridning

Det är viktigt att slamspridningen sköts på ett korrekt sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Vid användning av avloppsslam som ett gödselmedel i jordbruket är det viktigt att hanteringen och spridningen av slammet utförs i enlighet med uppsatta regler och för lantbruket aktuella miljömål – "Giftfri miljö" samt "Ingen övergödning". Det är mottagaren (lantbrukaren) av slammet som ansvarar för att allt går rätt till.

Rutiner för slamspridning

För att förhindra felaktig hantering vid spridning av avloppsslam på åkermark med en negativ miljöbelastning som följd, finns följande rutiner om vad som gäller vid slamspridning inom Sjöbo kommun. Grundläggande regler för spridning av slam finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och i slamkungörelsen (SNFS 1994:2).

För att få ta emot och sprida slam på åkermark önskar samhällsbyggnadsnämnden att följande uppgifter lämnas in i god tid (senast tre veckor) innan spridningstillfället:

 • Namn och adress till mottagare av slam
 • Fastighetsbeteckning för det/de skiften som slammet ska spridas på
 • Uppgifter om vilket reningsverk slammet kommer från samt om det är rötat eller orötat.
 • Karta med tydligt markerad fastighet/skiften där spridning ska ske och vilket område respektive jordprov representerar. Enskilda borrstick behöver inte redovisas utan kartan ska redovisa vilket område som respektive blandprov representerar.
 • Information om befintlig gröda vid spridning i växande gröda alternativt planerad gröda vid spridning inför sådd.
 • Beräknad spridningstidpunkt.
 • Givan och beräkningar på hur den aktuella givan har bestämts och vilket ämne som är det begränsande för den aktuella spridningen.
 • Skiftets/enas P-AL klass anges som klass I-V. Bifoga även karta över P-AL från senaste markkarteringen.
 • Mark och slamanalyser avseende torrsubstans, pH, bly, kadmium, krom, zink, koppar, kvicksilver och nickel. För slammet behövs även analys på näringsinnehåll (N och P).
 • Resultat av salmonellaprovtagning. (endast slam fritt från salmonella får spridas).
 • Uppgifter om slammet ska mellanlagras innan spridning. Vid mellanlagring ska informationen även innehålla uppgifter om hur länge slammet ska mellanlagras, var mellanlagringen ska ske (markerat på karta) samt uppgifter om markförhållandena på platsen.

Övrigt

På den areal där slam ska spridas ska representativt jordprov tas ut enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2, bilaga D). Detta omfattar normalt ett blandprov om minst 0,5 liter som består av minst 25 stickprov, uttagna på en areal som är mindre eller lika med 5 hektar och som brukas på ett enhetligt sätt. Är fältet större än 5 hektar krävs alltså fler blandprov. Proverna ska tas ut på ett djup av 25 cm. Är markbearbetningsdjupet mindre än 25 cm kan provtagningsdjupet minskas till motsvarande djup, dock inte till mindre än 10 cm.

Mellanlagring av slam

Tidigare gjorda markkarteringar kan användas avseende uppgifter om fosforklass. Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt ur logistisk synpunkt, aldrig mellanlagras innan spridning utan bör spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses helt nödvändigt att mellanlagra slammet inför spridning måste garantier lämnas för att tiden inte kommer att överstiga två dygn. Vid längre lagring måste en anmälan om mellanlagring lämnas in till miljöenheten i god tid innan lagringen påbörjas. Platsen för mellanlagringen måste märkas ut på en karta och markförhållanden redovisas.

Efter att samhällsbyggnadsnämnden granskat informationen lämnar nämnden ett föreläggande till verksamhetsutövaren (mottagaren av slammet) med försiktighetsmått och krav på skyddsåtgärder i samband med slamspridningen.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Detaljplanerat område

För att sprida slam inom eller närmare än 100 meter från detaljplanerat område krävs att man söker tillstånd/gör en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.

På vilka grödor får slam inte spridas?

Avloppsslam får aldrig användas på:

 • Betesmark
 • Åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från slamspridningstillfället
 • Mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på träd.
 • Mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.
 • I övrigt görs en bedömning i varje enskilt fall. Tänk även på krav/förbud i eventuella certifieringar eller kontraktsodlingar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2022