Eldning

Foto: Mahesh Kularatne

Det är endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall och torrt obehandlat trä. Övrigt avfall ska sorteras och lämnas till godkänd mottagare.

Eldning inom detaljplanerat område

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjudet under tiden 1 maj till 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Valborg

Valborgsmässobrasan är en trevlig tradition, men det förutsätter att eldningen sker på rätt sätt. Använd ditt sunda förnuft när det gäller val av tid, plats och bränsle. All eldning i samband med valborgsfirande sker på eget ansvar. Därmed är det var och en som ansvarar för att förebygga brand och olägenhet för människors hälsa eller miljön samt att det finns släckutrustning och att man vid en eventuell brand, hindrar och begränsar skador. Det finns inget krav på att man i förväg ska anmäla eldningen till Räddningstjänsten. Observera att arrangemang på offentlig plats kan kräva tillstånd från Polisen.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Du kan läsa mer om vedeldning under Boendemiljö och hälsa - Vedeldning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022