Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturvärde är ett sammanfattande ord för sådant som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Det kan vara både enskilda byggnader och hela miljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Enkel och vardaglig bebyggelse som är tidstypisk och som inte har förändrats på ett felaktigt sätt, byggnader som är typiska för en viss plats eller ger uttryck för en arkitekturstil, någons levnadsvillkor eller en viss byggnadsteknik kan vara kulturhistoriskt värdefulla.

Även modern bebyggelse kan ha ett kulturhistoriskt värde, såväl 1940-talets hyreshus som miljonprogrammets byggnader. För att säkerställa att vår kulturmiljö bevaras, informera om varför de ska bevaras och för att vägleda vid handläggning av till exempel bygglovsärenden kan byggnader och miljöer vara skyddade i detaljplan eller omnämnda i inventeringar. Viktigt att ha med sig är dock att alla hus, inte bara de som är skyddade, ska hanteras varsamt så att deras kulturhistoriska värden inte går förlorade.

Skydd enligt Plan- och bygglagen

Du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Det står i plan- och bygglagen, PBL. Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas vanligen med ett formellt skydd i form av skydds- eller varsamhetsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelse.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydd enligt Kulturmiljölagen

Ett fåtal byggnader, som anses ha synnerligen höga kulturhistoriska värden, kan skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Skyddet grundar sig på Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Även kyrkor, begravningsplatser och fornlämningar skyddas särskilt i Kulturmiljölagen. I Sjöbo kommun finns tre byggnadsminnen.

Information om byggnadsminnen på länsstyrelsen i Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljölagen (1988:950) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydd enligt Miljöbalken

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) kan man peka ut områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, till exempel kulturmiljövård. Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets historia från stenålder till nutid. I Sjöbo kommun finns fem riksintresseområden för kulturmiljö, till exempel Övedskloster - Tullesbo, Sövde - Sövdeborg och Hallsbergs stenar.

Enligt miljöbalken kan också ett område förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Skyddet kan avse både natur- som kulturmiljövärden.

Miljöbalken om skydd av områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen definierad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid alla ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Anmälan eller ansökan om bygglov

Du måste göra en anmälan vid underhåll av byggnader som i detaljplan har ett utökat skydd. Du måste söka bygglov om du gör en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område.

Anmälan

Ansök om bygglov


Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.

Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden oberoende av husens ålder. Varje ändring av en byggnad skall alltså utgå från den befintliga byggnaden och dess värden och kvaliteter. Varsamhet kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.

Varsamhetskravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller både invändigt och utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Varsamhetskravet gäller också oavsett om det är formulerat i en särskild varsamhetsbestämmelse eller inte. Varsamhetskravet gäller också vid flyttning av byggnad.

Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd. Dessa får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas.

För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer.

Det kan vara byggnader som:

 • är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal
 • ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor
 • har haft betydelse för utvecklingen ur historisk, arkitektonisk, kulturhistorisk eller teknisk synpunkt.

Kommunen kan ha pekat ut särskilt värdefull bebyggelse i områdesbestämmelser, detaljplaner, byggnadsinventeringar eller andra typer av dokument. Förvanskningsförbudet är dock knutet till bebyggelsens värden och gäller oberoende av om ett utpekande har skett i förväg eller inte.

Kommunala bebyggelseinventeringar och kulturmiljöprogram

En byggnad eller miljö kan vara utpekad som kulturhistoriskt värdefull i ett bevarandeprogram eller bebyggelseinventering. Dessa program fungerar som vägledande dokument i den kommunala planeringen.

Bevarandevärda kulturmiljöer inom Sjöbo kommun, 1993 (PDF-dokument, 6,7 MB) , 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

I Sjöbo finns ett kulturmiljöprogram, Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, Kulturhistorisk översikt, delområde 1, 2014. Då programmet är ganska omfattande har vi delat upp det i två delar.

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, del 1 (PDF-dokument, 16,9 MB) , 16.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort, del 2 (PDF-dokument, 18,5 MB) , 18.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Miljöenheten, Bygglovsenheten, Strategienheten

  0416 - 270 00

  samhallsbyggnad@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Besökare i övrigt hänvisas till kommunhusets reception
  Gamla torg 1.

  Gäller både Tekniska- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024