Sällskapsdjur

Som djurägare är det du som har ansvaret för vad ditt djur gör. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

Hundar kan vålla olägenhet för kringboende genom förorening, skällande och ylande. Vissa människor är rädda för hundar och andra kan vara allergiska. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun är du skyldig att plocka upp efter din hund på offentliga platser och platser som kan jämställas med offentlig plats inom detaljplanelagt område.

Inom vissa områden i Sjöbo kommun ska hundar hållas kopplade. Det råder även hundförbud mellan den 1/5 och 30/9 vid badplatsen i Sövde. Kartor över område med kopplingstvång och hundförbud finns i del lokala ordningsföreskrifterna. Tänk även på att lösspringande hundar även kan orsaka trafikolyckor och driva vilt!

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar, så ett visst mått av hundskall får man som granne trots allt tåla. Störs du av grannens hundhållning, börja med att prata med grannen och påtala att du känner dig störd.

De största problemen med lösspringande katter är att de kan förorena sandlådor, rabatter med mera. Det är mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud (det vill säga böter eller krav på djurägaren att ändra sin skötsel av djuren). Enligt rättspraxis i tidigare domar ska bedömningen utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet.

I en vägledande dom från 2002 beslutade miljödomstolen att kattägaren inte kan hållas ansvarig för att katten uträttar sina behov i grannens trädgård eller att katten går in i grannbostaden. Domen överklagades till miljööverdomstolen men de tog inte upp frågan till ny prövning. Det innebär att man måste tolka den lagstiftning som finns som att var och en själv måste skydda sin trädgård och bostad.

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten! Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Matning av förvildade katter

Om det förekommer förvildade tamkatter i ditt område så ska du inte mata dem om du inte har för avsikt att ta hand om dem på lång sikt. Om du börjar mata katter blir du automatiskt ansvarig för dem enligt djurskyddslagen. Matning av katter bidrar också till att även fåglar och andra skadedjur samlas i området. Det finns då risk för att olägenhet för människors hälsa kan uppstå.

Katter är inte klassade som skadedjur, då det konstaterats att de inte innebär olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas.

Störs du av katter?

Störs du av katter i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren till katten om denne är känd. Om problemen kvarstår eller om ingen känd ägare finns, kontaktar du fastighetsägaren eller din bostadsrättsförening.

För att slippa katter där du bor kan du skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Sätt nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in. I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns dessutom olika medel som kan ha en avskräckande effekt på katter.

Se till så att inga sopor eller matrester är tillgängliga för katterna!

Inom detaljplanerat område i Sjöbo kommun krävs det tillstånd för att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Giftorm
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Höns och tupp räknas normalt inte som sällskapsdjur och därför krävs det tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden om man vill hålla dessa djur inom detaljplanerat område. Tillstånd krävs oavsett antal.

En prövning av djurhållningen sker i varje enskilt fall men normalt godkänns inte tupp inom detaljplanerat område. Ansökan om tillstånd görs hos samhällsbyggnadsnämnden. Observera att tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen påbörjas.

Det är polisen som har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”. Därför hänvisar vi vidare till polisen när någon anser att en hund- eller kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sitt djur. Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet på 010-224 10 00 alternativt Polisen på telefonnummer 114 14.

Mindre sällskapsdjur som till exempel kaniner, marsvin, hundar och katter får begravas genom nedgrävning på egen eller annans mark med markägarens medgivande. För begravning av hästar krävs först ett samråd med miljöenheten för att bestämma platsen.

Information om begravning av hästar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även aska från kremerade husdjur kan begravas eller spridas. För att lämna djur till kremering, prata med din veterinär eller kontakta Sysav direkt.

Djurkremering hos Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravningen ska göras på ett sådant sätt att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. Djuret ska grävas ner på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp det. Det är också viktigt att begravningsplatsen är på ett tillräckligt avstånd från känsliga objekt som till exempel vattendrag, dricksvattentäkter, grundvattenytan och granntomter. Om du har frågor kring lokaliseringen av graven, kontakta miljöenheten för rådgivning.

Sjöbo kommun har inte längre några platser på djurkyrkogården. I anslutning till Spillepengs fritidsområde i Malmö finns en vacker begravningsplats för sällskapsdjur.

Djurminnesplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023