Detaljplanering

 En detaljplan reglerar användandet av mark och vatten och innehåller bland annat information om vad markområden får användas till, hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser samt en tillhörande planbeskrivning.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser och ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller inom sammanhållen bebyggelse och omfattar ofta ett eller några kvarter.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark som man önskar förändra eller om planerna för förändringen inte stämmer överens med vad den gällande detaljplanen för området säger kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Då skickas en ansökan till kommunen som därefter beslutar om planbesked. Förfrågan kan komma in till kommunen från såväl privata intressenter som från kommunen.

Tyck till om detaljplaner

Du har som medborgare rätt att tycka till och yttra dig om pågående detaljplaner. Detta kan göras vid samrådet och i granskningsskedet. Du hittar pågående planer här på hemsidan samt i kommunhuset. Skicka dina synpunkter till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller maila stadsbyggnad@sjobo.se

Pågående detaljplanering i Sjöbo kommun

 

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022