Detaljplanering

En detaljplan reglerar användandet av mark och vatten. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att fastställa vad ett mark- och/eller
vattenområde är mest lämpat för att användas till. I en detaljplan kan det
exempelvis fastställas om marken inom ett visst område ska användas för
industri eller bostäder men även frågor som bredd på gator, bevarande av
kulturellt värdefulla byggnader, hantering av dagvatten med mera behandlas.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark som man önskar förändra
eller om planerna för förändringen inte stämmer överens med vad den gällande detaljplanen för området säger kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Då skickas en ansökan om ändring av detaljplan till kommunen som därefter beslutar om planbesked. Förfrågan kan komma in till kommunen från såväl privata intressenter som från kommunen.

Detaljplaneprocessenöppnas i nytt fönster följer Plan- och bygglagen och behöver gå igenom flera skeden innan den kan antas. Kommunens tjänstemän tar fram underlag och upprättar ett förslag medan det är kommunens förtroendevalda som fattar beslut om detaljplanerna.

Hur du ansöker om ändring av detaljplan

Ett planbesked kostar cirka 9 300 kronor och ska behandlas inom tre till fyra månader av Strategienheten på Stadsbyggnadsförvaltningen (prisexempel är för år 2020).
Ansökan om planbesked

Pågående detaljplanering

Tabellen beskriver var i processen varje detaljplan befinner sig
Namn
Ort
Skede
Datum
Detaljplan för Grimstofta 2:26SjöboSamråd2022-02-08
Detaljplan för LaxenSjöboAvslutad granskning
Detaljplan Orebackens campingSjöboAvslutat samråd
Detaljplan för Solvik 2-4Sjöbo VästVunnit laga kraft2020-05-14

        

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022
Sidan publicerad av: Maja Håkansson