Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om att planera markanvändning och byggande på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kommunfullmäktige har den 22 juni 2022 antagit en ny kommunövergripande översiktsplan för Sjöbo kommun, ”Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040”. Den ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Sjöbo kommun fram till år 2040, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner fortsätter gälla parallellt.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som på en övergripande och långsiktig nivå ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. I översiktsplanen kan du bland annat se var Sjöbo kommun planerar framtida bostads-, handels- och industriområden.

Länkar till handlingarna

Översiktsplan 2040 i sitt digitala formatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplan 2040 i pdf-format

Mark- och vattenanvändningskartor och uppmärksamhetsområden för miljö- och klimatsäkring

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Kommunens granskningsutlåtande

Kommunens samrådsredogörelse

Protokollsutdraget med beslutet

Miljökonsekvensbeskrivning

Kommunens särskilda sammanställning

Tidigare versioner av ÖP2040

Samrådshandling

Granskningshandling

Fördjupade översiktsplaner

I Sjöbo kommun finns det fördjupade översiktsplaner, FÖP, för Sjöbo tätort och serviceorterna i kommunen. De innehåller mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen gör och är vägledande när nya detaljplaner tas fram. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

FÖP Blentarp 2008 (PDF-dokument, 10,6 MB)

FÖP Grimstofta söder 2007 (PDF-dokument, 8,8 MB)

FÖP Sjöbo tätort 2013 (PDF-dokument, 8,0 MB)

Ny födjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Just nu pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort, läs mer genom att klicka på länken nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022