Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om att planera markanvändning och byggande på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som på en övergripande och långsiktig nivå ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. I översiktsplanen kan du bland annat se var Sjöbo kommun planerar framtida bostads-, handels- och industriområden.

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan som redovisar kommunens utveckling fram till år 2040 skulle upprättas. Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP 2009, fortsätter dock att gälla till dess att den nya översiktsplanen antagits.

Gällande översiktplan ÖP 2009 (PDF-dokument, 23,1 MB)

Markanvändningskarta ÖP 2009 (PDF-dokument, 13,1 MB)

Pågående översiktplan

Tematisk tillägg till översiktsplan

Vindkraftsplan för Sjöbo kommun

TÖP Vindkraft 2010 (PDF-dokument, 31,5 MB)

Fördjupade översiktsplaner

I Sjöbo kommun finns det fördjupade översiktsplaner, FÖP, för Sjöbo tätort och serviceorterna i kommunen. De innehåller mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen gör och är vägledande när nya detaljplaner tas fram. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

FÖP Blentarp 2008 (PDF-dokument, 10,6 MB)

FÖP Grimstofta söder 2007 (PDF-dokument, 8,8 MB)

FÖP Sjöbo tätort 2013 (PDF-dokument, 8,0 MB)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2022
Sidan publicerad av: Maja Håkansson
Bygga, bo och miljö