Enskilt avlopp

Har din fastighet egen avloppsanläggning måste den vara utförd på ett visst sätt för att uppfylla gällande krav. Är du osäker på vilken typ av anläggning som just din fastighet har, kan du kontakta miljöenheten.

Naturvårdsverket Allmänna råd HVMFS 2016:17 avseende enskilda avlopp kan sammanfattas med att det är anläggningarnas reningsfunktion som skall ligga till grund vid en prövning. De allmänna råden utgår i huvudsak från miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) och 9 kap om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det pågår sedan några år tillbaka ett omfattande inventerings- och åtgärdsprogram genom samhällsbyggnadsnämndens försorg som skall leda till att samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen skall uppfylla gällande reningskrav. På de fastigheter där avloppsfrågan inte uppfyller gällande reningskrav ställs krav på åtgärd inom viss tid. Har du en bristfällig avloppsanläggning, kontakta miljöenheten, så besöker vi dig eller hjälper till med råd och anvisningar. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar efter bedömningsgrunder som är gemensamma för Sydöstra Skånes kommuner.
På avloppsguidens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga när du ska planera för enskilt avlopp.

Fastighetsköp
Planerar du att köpa fastighet med egen vatten- och avloppsanläggning i Sjöbo kommun bör du kontakta miljöenheten innan du slutgiltigt bestämmer dig för köpet. Vi kan i de flesta fall lämna uppgifter om hur fastighetens avlopp är utfört och ifall det uppfyller gällande krav.

Strandskydd
Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Om en avloppsanläggning är planerad inom ett strandskyddsområde krävs det normalt inte någon form av dispens, men är ingreppet större och medför väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter kan det vara aktuellt med samrådsskyldighet eller dispens. Kontakta miljöenheten om du är osäker.

Fornminne
Fornlämningar är skyddade genom bestämmelserna i 2 kap.Lag om kulturminnen mm.(SFS 1988:950). Den anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning eller dess fornlämningsområde (området runt fornlämningen är också skyddat). Kulturminneslagen är en bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar ska bevaras för framtiden.

Vid prövning av avloppsansökan kan miljöenheten ibland konstatera att fastigheten/avloppsanläggningen är placerad inom ett fornminnes-skyddat område. I dessa fall måste fastighetsägaren alltid kontakta länsstyrelsen. Markingrepp eller markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd, varpå detta samråd måste ske innan prövning av avloppsansökan kan fullföljas.