Åns inlopp i Vombsjön.

Åns inlopp i Vombsjön.

Enskilt avlopp

Har din fastighet egen avloppsanläggning måste den vara utförd på ett visst sätt för att uppfylla gällande krav. Är du osäker på vilken typ av anläggning som just din fastighet har, kan du kontakta miljöenheten.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 avseende enskilda avlopp kan sammanfattas med att det är anläggningarnas reningsfunktion som skall ligga till grund vid en prövning. De allmänna råden utgår i huvudsak från miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) och 9 kap om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det pågår sedan några år tillbaka ett omfattande inventerings- och åtgärdsprogram genom samhällsbyggnadsnämndens försorg som skall leda till att samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen skall uppfylla gällande reningskrav. På de fastigheter där avloppsfrågan inte uppfyller gällande reningskrav ställs krav på åtgärd inom viss tid. Har du en bristfällig avloppsanläggning, kontakta miljöenheten, så besöker vi dig eller hjälper till med råd och anvisningar. På avloppsguidens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga när du ska planera för enskilt avlopp.

  • Vid ansökan om ny avloppsanläggning ska skriftligt intyg inhämtas från tekniska förvaltningen om att placering av brunnar som ska tömmas, tillfarsvägar och uppställningsplats godkänts. Ansökan om intyg
  • Vid nyanläggning av markinfiltration krävs numera att man placerar ut grundvattenrör för att ha kontroll på funktion och ev läckage till grundvattnet. Mer info
  • Framöver kommer miljöenheten 1 år efter nyanläggande av enskild avloppsanläggning att tillsyna anläggningen för att se att alla villkor i tillståndet uppfylls och att anläggningen sköts och fungerar som den ska.

Planerar du att köpa fastighet med egen vatten- och avloppsanläggning i Sjöbo kommun bör du kontakta miljöenheten innan du slutgiltigt bestämmer dig för köpet. Vi kan i de flesta fall lämna uppgifter om hur fastighetens avlopp är utfört och ifall det uppfyller gällande krav.

 

Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive
undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Om en avloppsanläggning är planerad inom ett
strandskyddsområde krävs det normalt inte någon form av dispens, men är
ingreppet större och medför väsentlig förändring av livsvillkoren för djur-
eller växtarter kan det vara aktuellt med samrådsskyldighet eller dispens.
Kontakta miljöenheten om du är osäker.

Fornlämningar är skyddade genom bestämmelserna i 2 kap.Lag om kulturminnen m.m.(SFS 1988:950). Den anger att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning eller dess fornlämningsområde (området runt fornlämningen är också skyddat). Kulturminneslagen är en bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar ska bevaras för framtiden.Vid prövning av avloppsansökan kan miljöenheten ibland konstatera att fastigheten/avloppsanläggningen är placerad inom ett
fornminnesskyddat område. I dessa fall måste fastighetsägaren alltid kontakta
länsstyrelsen. Markingrepp eller markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd, varpå detta samråd måste ske innan prövning av avloppsansökan kan fullföljas.


Mulltoa är i vissa lägen bra alternativ till vattentoalett, och används främst i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Vill man installera mulltoa ska detta anmälas till miljöenheten och en separat ansökan om avfallsdispens för att kompostera hushållets latrin ska också göras.

Mulltoaletten har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen. I uppsamlingsbehållaren rörs avfallet om i intervaller, manuellt eller mekaniskt, för att påskynda nedbrytningen till mull.

För att mulltoaletten ska fungera krävs skötsel i form av regelbunden tömning, tillsats av strö och eventuellt omrörning. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och fuktigheten kontrolleras. Mulltoa kan vara olämplig för fritidshus som hyrs ut eller som används oregelbundet, eftersom den kräver omsorgsfull skötsel och har en begränsad kapacitet.

Förekommer urinseparering ska urinen hygieniseras innan urinen får spridas på mark.


En enskild avloppsanläggning omfattas av krav på egenkontroll och det är fastighetsägarens ansvar att ombesörja denna. Det är viktigt att anläggningen sköts och tillsynas så att funktionen kan säkerställas och att motverka stopp i anläggningen vilket kan ge förödande konsekvenser både i bostaden och för miljön.

Det är vanligt att man sluter ett s.k. serviceavtal med leverantörer av främst minireningsverk, och då kan man säga att man köper tjänsten. Den årliga servicerapporten ska skickas till miljöenheten som ju har tillsynen på att egenkontroll utförs på anläggningarna.

Har man inget serviceavtal så måste man själv sköta service och även dokumentera att man kontrollerat och ev. servat sin anläggning. Denna dokumentation måste vara skriftlig och ska kunna redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden vid tillsyn eller om det på annat sätt efterfrågas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2022