Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel trä, smuts och damm) kan mögel börja växa inomhus. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation.

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. De här faktorerna kan ge hälsoproblem som till exempel luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Riskerna med fukt- och mögelskador är inte helt klarlagda. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.


  • Det luktar konstigt – mikroorganismer eller mikrobiell lukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från exempelvis källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.· Äldre fuktskador som har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av angripet material. Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt.· Det är omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur på cirka -5°C eller lägre.
  • Det är missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
  • Det finns synliga fuktskador. Fuktskador som inte åtgärdas kan innebära en risk för att mikroorganismer ges möjlighet att växa.

Om det finns misstankar om mikroorganismer på svåråtkomliga ytor eller i byggnadskonstruktionen så kan miljöenheten ställa krav på en detaljerad undersökning. Ibland kan det också behövas provtagning för att bekräfta förekomsten av fukt eller mikroorganismer. Prover kan även behövas för att konstatera en skadas omfattning. Undersökningar kan behöva göras för att lokalisera källan till mikrobiell lukt och för att utreda orsaken till lukten.

Saneringsarbete bör ske fackmässigt av ett saneringsföretag. Innan en byggnad saneras eller åtgärdas ska fastighetsägaren eller den som ansvarar för åtgärderna försäkra sig om att arbetet bedrivs så att inte olägenheter uppkommer.


Om du misstänker att du har fukt- eller mögelskador i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda fukt- och mögelskador. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljöenheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024