Bostadsförsörjning

Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Ett bostadsförsörjningsprogram samlar bostadsfrågorna i kommunen i ett strategiskt dokument.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut. Kommunens roll är bland annat att löpande utvärdera läget på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen. En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs.
Sjöbo kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Under 2022 tas nya riktlinjer för bostadsförsörjning fram i kommunen. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Förslaget på nya riktlinjer för bostadsförsörjning var ute på samråd mellan 25 april och 10 juli 2022. Under hösten 2022 arbetar kommunen med att ta tillvara på inkomna synpunkter. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning i december 2022.
Riktlinjer för bostadsförsörjning - Samrådsförslag
Riktlinjer för bostadsförsörjning - Underlag

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2022