Foto på hus

Lediga tomter

I Sjöbo kommun finns kommunala tomter för en- och tvåbostadshus samt verksamheter till försäljning.

Är du privatperson och intresserad av bygga bostad i Sjöbo kommun är du välkommen att göra en intresseanmälan i formuläret här på sidan.

Du kan läsa om pågående och planerade områden längre ner på sidan.

Sjöbo kommun är mycket restriktiva med att sälja kommunal mark som inte ingår i exploateringsverksamheten.

Är du bostadsexploatör hittar du information om vad som gäller på sidan om Markanvisning och exploatering

Anmälan till tomtkö i Sjöbo kommun

Enbart sökande som är myndiga, och som avser att bebygga tilldelad tomt för eget permanent bruk, har rätt att anmäla sig till tomtkön.

Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den som angetts som medsökande i anmälan. Som medsökande får enbart anges make/maka, sambo eller registrerad partner. Sjöbo kommun gör en kontroll av att era personuppgifter stämmer överens med folkbokföringen.
Jag är intresserad av tomt på följande områden: * (obligatorisk)
Jag är intresserad av tomt på följande områden:


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Enbart sökande som är myndiga, och som avser att bebygga tilldelad tomt för eget permanent bruk, har rätt att anmäla sig till tomtkön.

Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den som angetts som medsökande i anmälan. Som medsökande får enbart anges make/maka, sambo eller registrerad partner. Sjöbo kommun gör en kontroll av att era personuppgifter stämmer överens med folkbokföringen.

Äkta makar, sambos eller registrerad partner får endast inge en (1) anmälan. Vid äktenskapsskillnad eller separation ska parterna, om de ansökt gemensamt, komma överens om vem som ska stå kvar i tomtkön och meddela kommunen.

För att bli upptagen i en tomtkölista erläggs en registreringsavgift, som också gäller som avgift för innevarande kalenderår, och sökande tilldelas ett tomtkönummer. För att stå kvar i tomtkön ska en årlig administrationsavgift erläggas. Faktura skickas ut till dem som står i tomtkön.

Registrering i tomtkön görs från det datum då både anmälan och registreringsavgift har inkommit till tomtköförmedlingen.

Man behöver inte bli upptagen i en tomtkölista för områden som redan idag innehåller byggklara lediga tomter och där efterfrågan är begränsad. Tomten reserveras direkt och en registreringsavgift erläggs. Samma formulär och villkor gäller som för anmälan till tomtkö.

Registreringsavgiften är 600 kr inkl. moms. och årlig administrationsavgift 400 kr inkl. moms. per år.

Avisering av årlig administrationsavgift görs en gång per kalenderår och sista betalningsdag framgår av aviseringen. Ingen påminnelse skickas ut. Fakturan för 2022 skickas ut under maj månad.

Det åligger sökande att själv anmäla ny adress eller andra förändringar till tomtköförmedlingen. Kommunen ansvarar inte för postförsändelser som av något skäl inte når sökande.

Avregistrering sker i följande fall:

  • Då sökande genom tomtkön erhållit tomt.
  • Då sökande tackat nej, återtagit intresseanmälan, inte fullföljt köp eller inte besvarat två olika erbjudande om tomt inom det område/ort som ansökan avser och därmed avstått. Sökande avförs ur kön för den/det aktuella orten/området.
  • Då av tomtköförmedlingen utsänd förnyelseblankett inte besvarats eller kommer i retur på grund av att sökande inte meddelat adressändring.
  • Då sökande inte betalat administrationsavgiften. Ingen påminnelse skickas ut.
  • Om det konstateras att sökande medvetet lämnat vilseledande uppgifter till kommunen i avsikt att tillskansa sig fördelar i kön.
  • Då sökande skriftligen begär det.
  • Sökande som avregistrerats får anmäla sig på nytt till tomtkön. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigast efter två år.

Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan till samtliga registrerade i tomtkön på aktuellt område/ort. Tomter erbjuds till tomtkön en (1) gång. Efter inlämnad intresseanmälan fördelas tomterna efter den tid sökande varit placerade i kön.

Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpekontrakt inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön.

Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt fyra (4) veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två (2) veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas. Om detta inte sker har kommunen rätt att erbjuda tomten till nästa person i kön.

Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej.

Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.

Köpare av kommunal tomt ansvarar för att senast sju (7) månader från köpekontraktets undertecknande ha fått bygglov beviljat och startbesked utfärdat för den aktuella tomten. Efter att startbesked beslutats och resterande del av köpeskillingen erlagts utfärdas köpebrev. Kunden ansöker om och betalar själv lagfarten.

Har bygglov inte beviljats och startbesked ej utfärdats inom sju (7) månader och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts ej.

Tillträde sker när köparen erhållit köpebrev

Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två (2) år från tillträdesdagen får överlåta fastigheten utan medgivande från nämnd ansvarig för tomtförsäljning enligt reglemente. Utan kommunens skriftliga medgivande får köparen inte överlåta tomten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

Tomt där byggnadsskyldigheten fullgjorts, slutbesked har utfärdats, får överlåtas inom två (2) år från tillträdesdagen.

Utbyggnad av vatten- och avlopp samt gator är klart.
Tomtstorlekarna uppskattas till ca 1 000 kvm. De tomter som är aktuella är de som är markerade som lila i kartan.
Tomtpriset för etappen, 550 kr/kvm beslutades av kommunfullmäktige i december.
Erbjudande om tomt har skickats ut till sökanden i tomtkön. Finns tomter kvar efter detta läggs dem in i kartan som visar lediga tomter.

Förrättningen är klar. Nu ska vatten- och avloppsledningar samt gator projekteras och byggas ut.  

Etappen omfattar 11 tomter som erbjuds till de som står i tomtkön.

Kommunfullmäktige beslutar om aktuellt tomtpris.


Framtida områden på både Sjöbo väst och Grimstofta 4:1 är planerade men här ska detaljplanen ändras för att tillåta mer varierad bebyggelse.

I Blentarp finns en plan för ytterligare exploatering av fler tomter i Blentarp i framtiden. En grov plan är att påbörja detaljplanearbetet 2023 och då innebär det att det tidigast kan finnas tomter till försäljning 2025/2026. Detta är under förutsättning att politiken beviljar medel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2024