Hemsjukvård och rehabilitering

Region Skåne och kommunen delar ansvaret för att Sjöbos invånare får den hälso- och sjukvård och rehabilitering de är i behov av.

Kommunen svarar för hälso- och sjukvård i hemmet, och rehabilitering till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning. Region Skåne har ansvar att tillhandahålla behövligt stöd till alla andra kommuninvånare.

Vi har här samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som behöver hemsjukvård och rehabilitering, är närstående eller företrädare och andra som vill veta mer om möjligheter till stöd. Under rubrikerna kan du läsa mer om kommunens verksamhet. Här finns även hänvisning till Region Skåne och andra myndigheter.

Om svaret är nej på båda dessa frågor kan du ha rätt till hemsjukvård.

  • Kan du inte själv sköta din vård?
  • Kan du inte själv eller med hjälp av någon annan ta dig till en vårdcentral?

Ta kontakt med kommunns sjuksköterska, som samråder med din läkare och därefter tar ställning till om du har rätt att få utfört hälso- och sjukvård i hemmet.

Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar man för patientsäkerheten kopplat till rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

Ansvara för patientsäkerhet och aktivt arbeta för att patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården får en god kvalitet avseende insatser inom området rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

Det sker genom att MAR utarbetar rutiner så att lagar och föreskrifter som berör rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel kan följas. MAR deltar också i utvecklingsarbetet inom dessa område genom exempelvis analyser och uppföljningar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också att göra anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid händelser som har lett till skada eller risk till skada.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om du har synpunkter på hur vården bedrivs eller på hur du blir bemött i hemsjukvården.

Läs mer om patientsäkerhet här. Länk till annan webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta sjuksköterskorna om du har frågor om kommunens möjligheter att ge hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterska avgör vem som har rätt till hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, i samråd med var och ens läkare. Hemsjukvård är till för personer som behöver medicinsk vård och som inte själv kan klara sin vård och som inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta sig till sin vårdcentral.

Hemsjukvården vänder sig till personer som bor hemma och personer som flyttat till en särskild boendeform. Särskilt boende är exempelvis äldreboende och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Sjuksköterskor finns i tjänst hela dygnet

Dygnets alla timmar finns det sjuksköterska i tjänst i kommunen. När du blir inskriven i hemsjukvården får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just din hemsjukvård. Efter samråd med din läkare kan sjuksköterskan utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser.

Omsorgspersonal inom hemtjänsten och i särskilt boende utför vissa sjukvårdande uppgifter efter instruktion av sjuksköterska. Exempel på sådana behandlingar är såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ge dig dina läkemedel.

Sjuksköterskorna har delat upp ansvaret geografiskt

Sjuksköterskorna utgår från samma lokal i Sjöbo.

Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård.
Läs mer här om hur du kan komma i kontakt med oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024