Modersmålsstöd

Modersmålsstöd handlar om att förskolan visar intresse för barnets modersmål, att uppmuntra till att modersmålet blir ett umgängesspråk i hemmet samt att det finns en nyfikenhet och en positiv inställning till flerspråkighet.

Förskolan har ett ansvar att arbeta med modersmålsstöd som ett av strävansmålen i läroplanen för förskolan samt att arbeta med värderingar och attityder.

För att bättre kunna ge modersmålsstöd i förskolan har Sjöbo kommun gjort ett samlat dokument Modersmålsplan som kan skapa goda förutsättningar för alla våra flerspråkiga barn i förskolan.

Förskolans personal kan arbeta med modersmålsstöd genom bland annat:

  • Lära sig enstaka ord eller fraser på barnens olika modersmål
  • Låta modersmålet vara synligt genom alfabet, böcker, kartor, ramsor, bilder från andra kulturer
  • Spela musik från olika länder
  • Låta barnen lyssna på sagor på sitt modersmål
  • Se och använda barnens familjer som en resurs

Tänk på att:

  • Modersmålet är grunden för att barnet lättare ska lära sig svenska. De olika språken behöver inte konkurrera utan kan fungera som stöd för varandra.

Så här står det i Skollagen och läroplanen

I Skollagen (SFS 2010:800) 8 kap. Förskolan, 10§ står att " Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål" (s.78).

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) punkt 2. Mål och riktlinjer, punkt 2.2 Utveckling och lärande står att "Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål" (s. 11).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin