Modersmålsstöd

Modersmålsstöd handlar om att förskolan visar intresse för barnets modersmål, uppmuntrar till att modersmålet blir ett umgängesspråk i hemmet samt att det finns en nyfikenhet och en positiv inställning till flerspråkighet.

Förskolan har ett ansvar att arbeta med modersmålsstöd som ett av strävansmålen i läroplanen för förskolan samt att arbeta med värderingar och attityder.

För att bättre kunna ge modersmålsstöd i förskolan har Sjöbo kommun gjort ett samlat dokument modersmålsplan som kan skapa goda förutsättningar för alla våra flerspråkiga barn i förskolan.
Modersmålsplan Sjöbo kommun , 1.1 MB.

Förskolans personal kan arbeta med modersmålsstöd genom bland annat:

  • Lära sig enstaka ord eller fraser på barnens olika modersmål
  • Låta modersmålet vara synligt genom alfabet, böcker, kartor, ramsor, bilder från andra kulturer
  • Spela musik från olika länder
  • Låta barnen lyssna på sagor på sitt modersmål
  • Se och använda barnens familjer som en resurs

Tänk på att:

  • Modersmålet är grunden för att barnet lättare ska lära sig svenska. De olika språken behöver inte konkurrera utan kan fungera som stöd för varandra.

Så här står det i Skollagen och läroplanen

I Skollagen (SFS 2010:800) 8 kap. Förskolan, 10§ står att " Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål" (s.78).

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) punkt 2. Mål och riktlinjer, punkt 2.2 Utveckling och lärande står att " Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, "(s. 14).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023