Omsorg på obekväm arbetstid

Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar. En individuell prövning sker i varje enskilt fall.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har inte heller de krav som ställs på en sådan verksamhet. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar. En individuell prövning sker i varje enskilt fall.

Ansöka om OB-omsorg

Vårdnadshavare som förvärvsarbetar på obekväma arbetstider har möjlighet att ansöka om OB-omsorg för barn från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
OB-omsorg erbjuds endast vissa tider på vardagar, se förskolor och tider nedan.
OB-omsorg gäller barn som har omsorgsbehov på obekväm arbetstid i förskola eller fritidshem inom något av våra tre skolområden.

Vi erbjuder följande OB-omsorg

Förskola

  • Område 1 erbjuder OB-omsorg på Tofta förskola mellan kl. 05.30-06.00 samt 18.00-19.00 Tofta förskola finns på Långdansgatan 6 i Sjöbo.
  • Område 2 erbjuder OB-omsorg på Linnéstugans förskola mellan kl. 05.30- 06.00 samt 18.00-22.00. Linnéstugans förskola finns på Botaniska vägen 2 i Sjöbo.
  • Område 3 erbjuder OB-omsorg på Trätofflans förskola mellan kl. 05.30-06.00 samt 18.00-19.00 Trätofflans förskola finns på Trädgårdsgatan 3 i Vollsjö.

Vårdnadshavare till barn som har annan förskola än ovanstående ombesörjer själva förflyttning av barn till och från OB-omsorgen.

Grundskola

  • I område 1 och område 2 är Emanuelskolans fritidshem kopplat till OB-omsorgen på Linnéstugans förskola.
  • I område 3 är Vollsjö skolas fritidshem kopplat till OB-omsorgen på Trätofflans förskola.

Ovanstående betyder att personal hjälper till med förflyttning av barn mellan fritidshemmet och OB-omsorgen i respektive område. Vårdnadshavare som valt en annan fritidshemsplacering än Emanuelskolan eller Vollsjö skola ansvarar själva för att ombesörja förflyttning till och från OB-omsorgen.

Vem kan ansöka?

Barn som är folkbokförda i Sjöbo kommun, eller annan kommun som har samverkansavtal med Sjöbo kommun, kan ansöka om plats inom OB-omsorgen.

För att få OB-omsorg krävs att

  • vårdnadshavarna förvärvsarbetar.
  • barnet har en ordinarie förskoleplacering eller fritidshemsplacering.
  • det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov som avser ordinarie arbete samt att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Sammanboende vårdnadshavare

Två vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på samma adress och där båda arbetar obekväma arbetstider, kan ansöka om OB-omsorg. I första hand måste dock vårdnadshavarna få prövat om det går att ändra på arbetstiderna så att man inte arbetar samma tider.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, som inte bor tillsammans

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser har möjlighet till OB-omsorg om båda arbetar obekväma arbetstider. Om en vårdnadshavare är sammanboende med en annan person än barnets andra vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas. Det är alltså det gemensamma hushållets begränsade möjlighet att ta hand om barnen, som avgör huruvida man har rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Endast i undantagsfall beviljas omsorg på obekväm arbetstid om endast den ena parten arbetar på obekväma arbetstider.

Ensamstående vårdnadshavare

Ensamstående vårdnadshavare, som arbetar obekväm arbetstid och som inte kan lösa omsorg på egen hand, kan ansöka om OB-omsorg. Om vårdnadshavaren är sammanboende med en annan person än barnets andra vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas. Det är alltså det gemensamma hushållets begränsade möjlighet att ta hand om barnen, som avgör huruvida man har rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Endast i undantagsfall beviljas omsorg på obekväm arbetstid om endast den ena parten arbetar på obekväma arbetstider.

Bra att veta

Schema måste lämnas in minst fyra veckor i förväg för att OB-omsorgen ska garanteras. OB-omsorgen är behovsstyrd och det krävs framförhållning för att bästa möjliga service ska kunna erbjudas. Verksamhetens öppettider fastställs tre veckor i taget, utifrån vårdnadshavarnas schemaläggning. Om inga barn anmält omsorgsbehov stängs verksamheten.

När vårdnadshavare med kort varsel (med kort varsel avses tiden från schemats fastställande till ett dygn före efterfrågat behov uppstår) anmäler behov av omsorg kan verksamheten ta emot barn om verksamheten är schemalagd som öppen och om verksamheten inte bedöms som fullbelagd det aktuella arbetspasset.
Schema kan behöva styrkas med intyg, till exempel arbetsgivarintyg där schema framgår.
Schema och frånvaroanmälan för förskolebarn lämnas in via appen Edlevo och för fritidsbarn via appen Skola24.

Kontakt

Område 1

Skolhandläggare Camilla Birgersson
E-post Camilla Birgersson
OB-omsorgen på Tofta förskola 0722-285074

Område 2

Skolhandläggare Maria Edstrand Andersson
E-post Maria Edstrand Andersson
OB-omsorgen på Linnéstugans förskola 0734-242734

Område 3

Skolhandläggare Helena Mahlgård
E-post Helena Mahlgård
OB-omsorgen på Trätofflans förskola 0416-577968

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023