Placering och inskrivning av elever till förskoleklass

Vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem.

Inledning
Av 9 kap 15 § skollagen framgår det att en elev ska placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade
placeringen skulle medföra att en annan elevs rätt till placering vid en skolenhet nära
hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin
grundskola nära hemmet. Nära innebär inte alltid närmast.

Kommunen får annars endast frångå elevens vårdnadshavares önskemål i de fall den
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero.

I Sjöbo kommun gör vårdnadshavare en ansökan om skolplacering inför att eleven ska börja i förskoleklass. Ansökan görs i slutet av januari och ansökningshandlingar sänds ut till
vårdnadshavare i kommunen via brev.

Vid inflyttning till Sjöbo kommun under pågående läsår lämnar vårdnadshavare in ansökan
om skolplacering, och i mån av plats tillgodoses vårdnadshavarnas önskemål.


Ansökan om skolplacering
Varje kommun behöver ha riktlinjer för skolplacering. Riktlinjerna styr den prioriterade
turordningen och utfallet efter samtliga önskemål till kommunens grundskolor. Sjöbo
kommun har valt att använda begreppet ansökan om skolplacering, eftersom begreppet
skolval kan vara missledande om inte alla kan tilldelas sitt förstahandsval.

Sjöbo kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om
skolplacering. När det inte är möjligt på grund av ett större antal sökande än tillgängligt antal platser vid en skolenhet ska kriterierna för elevens skolplacering vara transparenta och tydliga.

Vårdnadshavare kan välja skola för sitt barn i hela kommunen. Möjligheten att välja skola är
alltså inte begränsad till den kommundel eller stadsdel där barnet bor. Vårdnadshavares
önskemål får dock inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skola nära
hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen. Om en skolenhet har fler sökande än det
finns tillgängliga platser är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats
på skolan utifrån de förutbestämda riktlinjerna.


Riktlinjer för skolplacering
Vårdnadshavarna önskar skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån förstahandsönskemålen så långt det är möjligt, därefter utifrån andrahandsönskemålen osv. Antalet skolor vårdnadshavarna kan önska är inte begränsat till ett visst antal.

Kapacitet för respektive skola och årskurs beslutas av skolchef inför varje läsår. Om det är fler sökande till en skola än den beslutade kapaciteten fördelas platserna enligt förutbestämda förtursregler.

Förtursregler vid skolplacering inför förskoleklass:
1. Relativ närhet
2. Lottning

Relativ närhet
Relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avstånden till både den i första hand ansökta skolenheten och till en alternativ skola som bestämts på förhand och utgörs av den skola som ligger närmast hemmet. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten. Avståndet mäts digitalt i kommunens geografiska informationssystem, GIS, i form av kortaste resvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan. Det kan innebära gång- cykel- och bilvägar eller kombinationer av dessa. Mätningar mellan skolenheter och elevernas folkbokföringsadresser görs kontinuerligt under placeringsperioden.

Den relativa närheten tas fram för alla elever som har sökt till skolenheten. Flera elever kan hamna på exakt samma relativa avstånd trots att de bor långt ifrån varandra. Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Vilken är den alternativa skolan?
• Om den sökta skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola.
• Om den sökta skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Lottning
Om två elever har samma relativa närhet så sker urvalet genom lottning. Lottningen görs enligt bilaga 1 - Lathund för lottning efter ansökan om.

Särskilda skäl
Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i prioriteringsordningen för skolplaceringar. Detta då alla skolor i Sjöbo uppfyller skollagen kopplat till en likvärdig skola. I de mycket sällsynta fall där särskilda skäl skulle kunna var en grund för placering vid en viss skolenhet kommer detta att i god tid innan ansökningsperioden att initieras av rektor genom dialog med skolchef och elevhälsochef. Detta görs alltså innan ansökningstiden för skolplacering påbörjas.

Beslut om skolplacering
Skolchef beslutar om skolplacering i enlighet 9 kap 15 § skollagen.

Att överklaga ett beslut om skolplacering
Om en elev folkbokförd i Sjöbo kommun inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att:
1. En annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
2. Placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Sjöbo kommun

Ett avslag enligt punkt 1 ovan fattas med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första stycket skollagen och kan inte överklagas i sak, vilket betyder att det inte är möjligt att överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut om skolplacering i kommunal skola kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Ett avslag enligt punkt 2 ovan grundas på 9 kap. 15 § andra stycket kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd i enlighet med 28 kap 12 § skollagen.

Fritids

Om ditt barn är i behov av fritids, ansök om plats här.

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023