Placering och inskrivning av elever till förskoleklass

Vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem.

I skollagen står det att en elev ska placeras på den skola i kommunen där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skola så nära det är möjligt. Nära innebär inte alltid närmast. ( 9 kapitel 15 §

Kommunen får annars endast frångå elevens vårdnadshavares önskemål, i de fall den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I Sjöbo kommun gör vårdnadshavare en ansökan om skolplacering, inför att eleven ska börja i förskoleklass. Ansökan görs i slutet av januari och ansökningshandlingar sänds ut till vårdnadshavare i kommunen via brev.

Vid inflyttning till Sjöbo kommun under pågående läsår lämnar vårdnadshavare in ansökan om skolplacering, och i mån av plats tillgodoses vårdnadshavarnas önskemål.

Ansökan om skolplacering

Alla kommuner har riktlinjer för skolplacering som styr den prioriterade turordningen och utfallet, efter samtliga önskemål till kommunens grundskolor. Sjöbo kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering. När det inte är möjligt på grund av ett större antal sökande än tillgängligt antal platser vid en skolenhet, ska kriterierna för elevens skolplacering vara transparenta och tydliga.

Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Med hemmet menas den adress där eleven är folkbokförd. Detta kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad vid den skolenhet som ligger närmast. Om en skolenhet har fler sökande än det finns tillgängliga platser, är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan utifrån de förutbestämda riktlinjerna.

Riktlinjer för skolplacering

Vårdnadshavarna önskar skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt. Antalet skolor vårdnadshavarna kan önska är inte begränsat till ett visst antal.

Kapacitet för respektive skola och årskurs beslutas av skolchef inför varje läsår. Om det är fler sökande till en skola än den beslutade kapaciteten fördelas platserna enligt förutbestämda förtursregler. Skolchef kan fatta nytt beslut som innebär justering av kapacitet under pågående läsår, om det krävs för att kunna garantera närhetsprincipen.

Skolplacering inför förskoleklass sker enligt följande:
1. Garantiskola
2. Relativ närhet
3. Lottning

Garantiskola

För varje elev bestäms en alternativ skola, en så kallad garantiskola. Det är garantiskolan som garanterar närheten. Garantiskolan definieras som den skolplacering vid en enhet nära hemmet (folkbokföringsadressen) som varje elev har lagstadgad rätt till. För vissa elever kan det finnas mer än en skola i kommunen som ligger nära hemmet, vilket betyder att garantiskolan inte alltid är den skolenhet som ligger närmast. Eleven har förtur till garantiskolan och är garanterad en plats där om eleven inte skulle komma in på någon av sina önskade skolor.

En skola kan inte vara garantiskola till fler elever än den har kapacitet till. Vårdnadshavarna delges inte vilken enhet som utgör elevens så kallade garantiskola, då detta kan komma att ändras under pågående ansökningsperiod, beroende på in och utflyttning i kommunen samt om vårdnadshavare anmäler att en elev inte ska ha plats i någon av de kommunala skolorna (väljer en fristående enhet).

Relativ närhet

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avstånden till både den i första hand ansökta skolenheten och till elevens garantiskola. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till garantiskolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten. Avståndet mäts digitalt i kommunens geografiska informationssystem, GIS, i form av kortaste resvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan. Det kan innebära gång- cykel- och bilvägar eller kombinationer av dessa. Mätningar mellan skolenheter och elevernas folkbokföringsadresser görs kontinuerligt under placeringsperioden.

Den relativa närheten tas fram för alla elever som har sökt till skolenheten. Flera elever kan hamna på exakt samma relativa avstånd trots att de bor långt ifrån varandra. Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Om två elever har samma relativa närhet så sker urvalet genom lottning.

Särskilda skäl

Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i prioriteringsordningen för skolplaceringar. Detta då alla skolor i Sjöbo uppfyller skollagen kopplat till en likvärdig skola. I de mycket sällsynta fall där särskilda skäl skulle kunna var en grund för placering vid en viss skolenhet, kommer detta att i god tid innan ansökningsperioden att initieras av rektor genom dialog med skolchef och elevhälsochef. Detta görs alltså innan ansökningstiden för skolplacering påbörjas.

Beslut om skolplacering

Skolchef beslutar om skolplacering i enlighet 9 kap 15 § skollagen.
Att överklaga ett beslut om skolplacering
Om en elev folkbokförd i Sjöbo kommun inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att:

1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Sjöbo kommun

Ett avslag enligt punkt 1 ovan fattas med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första stycket skollagen och kan inte överklagas i sak, vilket betyder att det inte är möjligt att överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut om skolplacering i kommunal skola kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Ett avslag enligt punkt 2 ovan grundas på 9 kap. 15 § andra stycket kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd i enlighet med 28 kap 12 § skollagen.

Fritids

Om ditt barn är i behov av fritids, ansök om plats här.

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023