Plantaxa

Sjöbo kommuns plantaxa för detaljplaner och planbesked är baserad på prisindex för kommunal verksamhet som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Taxan indexjusteras varje år.

Huvuddrag

Alla detaljplaner ska timdebiteras

Alla handläggare har samma timtaxa 1204 kr/h (2024 års prisnivå). Antalet nedlagda timmar redovisas för sökanden i samband med fakturering. Utöver nedlagda timmar tillkommer kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning samt kostnader för eventuella utredningar (t ex trafikutredning eller bullerutredning, vilket kommuniceras till sökanden i ett tidigt skede av planarbetet).

Alla planbesked kostar lika mycket

19 703 kr (2024 års prisnivå).

Taxan indexjusteras varje år

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024