Ny plantaxa fro m september 2022

Sjöbo kommun har tagit fram en ny taxa för detaljplaner och planbesked som antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022. Den nya plantaxan träder i kraft den 1 september 2022. Målet har varit att aktualisera kostnadstäckningen samt att förenkla både för sökanden och för planhandläggarna. Transparens och tydlighet ut mot sökanden, byggherrar och exploatörer ökar med en uppdaterad tydlig och enkel plantaxa.

Huvuddrag

Alla detaljplaner ska timdebiteras

Alla handläggare har samma timtaxa 1161kr/h (2022 års prisnivå). Antalet nedlagda timmar redovisas för sökanden i samband med fakturering. Utöver nedlagda timmar tillkommer kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning samt kostnader för eventuella utredningar (t ex trafikutredning eller bullerutredning, vilket kommuniceras till sökanden i ett tidigt skede av planarbetet).

Alla planbesked kostar lika mycket

19 000 kr (2022 års prisnivå).

Taxan indexjusteras varje år

Taxan kommer att höjas lite varje år, för att inte bli inaktuell.

Beslutsdokument

Taxan i sin helhet samt uppskattade kostnader för olika typer av detaljplaner finns i beslutsdokumentet nedan.

Taxa för detaljplaner och planbesked_2022 (PDF) , 793 kB.

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022