Så arbetar vi

Avdelningar

Blockflöjtens förskola är indelad i 2 avdelningar. Panflöjten, Stora och Lilla Munspelet.

Verksamhetsidé, vision och mål

"Grimstofta förskoleenhet ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet."

"På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI".

Barnets lärande

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inta en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt tillsammans med barnen.

Den pedagogiska dokumentationen är grunden för barnens och verksamhetens utveckling. Barnen erbjuds många tillfällen i vardagen att uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som de ges tillfälle att lyssna på andras synpunkter. På så sätt kan vi reflektera över vår vardag och ge barnen möjlighet att tillsammans med oss vuxna ta ansvar för sig själva, varandra och påverka sin vardag i förskolan.

Barnens intresse och nyfikenhet utmynnar i tema/projekt där barnen och inte ämnet är det viktigaste. Estetiska uttrycksformer är viktiga, därför intar ateljén en central plats i verksamheten. Arbetssättet är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter.

Projekt/Temaarbete

Projekt och temaarbete präglar en del av förskolans arbete. Temaarbetet styrs utav det som barnen visar intresse kring. När projektet är bestämt, startar det oftast upp med någon form av "kick off" som till exempel drama/teater.

Inskolning

På Blockflöjten erbjuds föräldraaktiv inskolning. Inskolningsperioden sträcker sig från 5-10 dagar, varav 5 dagar är avgiftsfria. Vi rekommenderar 1-2 åringar 10 dagars inskolning.

Inskolningen innebär inte att barnet tränas på att lämnas utan på att i lugn och ro få vänja sig vid förskolans rutiner och miljö tillsammans med sin vårdnadshavare. Under inskolningen är det ni som vårdnadshavare som tar hand om ert barn i våra olika aktiviteter. Efterhand drar ni er undan och då tar vi över. Alla barn är olika och en inskolning kan därför ta olika lång tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019