Så arbetar vi

Åsums förskola har plats för cirka 40 barn i åldern 1-6 år.

Verksamhetsidé, vision och mål

"Grimstofta förskoleenhet ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet."

"På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI".

Barnets lärande

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inta en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt tillsammans med barnen.

Den pedagogiska dokumentationen är grunden för barnens och verksamhetens utveckling. Barnen erbjuds många tillfällen i vardagen att uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som de ges tillfälle att lyssna på andras synpunkter. På så sätt kan vi reflektera över vår vardag och ge barnen möjlighet att tillsammans med oss vuxna ta ansvar för sig själva, varandra och påverka sin vardag i förskolan.

Barnens intresse och nyfikenhet utmynnar i tema/projekt där barnen och inte ämnet är det viktigaste. Estetiska uttrycksformer är viktiga, därför intar ateljén en central plats i verksamheten. Arbetssättet är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter.

Projekt/Temaarbete

Vi tar vår utgångspunkt i vår verklighet och i våra traditioner i Sjöbo, Skåne, Sverige och världen och i de barn vi har. Tillsammans ska vi hitta vårt eget sätt att uppnå de mål och följa de riktlinjer som finns angivna i Läroplanen för förskolan (LpFö 18) och i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Vårt arbetssätt är utforskande, tema/projketinriktat och pedagogerna är medforskare tillsammans barnen. Upplevelsen är i fokus där inga färdiga svar finns. Lärprocessen är av större betydelse än resultatet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021