Så arbetar vi

Avdelningar

På Trätofflan är barnen indelade i två grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen och Blomgruppen med de äldsta barnen. Vi är indelade i våra grupper mellan klockan 9-12, resten av dagen hjälps vi åt tillsammans.

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas.

Teman

Detta året kommer vi att ha fokus på språk på Trätofflan. Vårt mål detta läsår är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Vi vill stärka barnens språk och ge dem förutsättningar för en ökad kommunikation och möjlighet att uttrycka sig i lek och samspel, uttrycka sina tankar, ställa frågor, samtala, ökat ordförråd och ordförståelse samt att förmedla känslor och erfarenhet på olika sätt genom att erbjuda dem olika lärandeaktiviteter. Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras utveckling. Lyssnandet är en lika stor del i språkutvecklingen som talandet. Att aktivt försöka arbeta med lyssnandet och uppmuntra detta i barngruppen är ett sätt att hjälpa dem att kommunicera lättare samt att främja deras språkutveckling.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån läroplanens riktlinjer. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet. På Trätofflan utgår vi ifrån varje individs intresse och erfarenhet då vi planerar vår verksamhet. Vi upprättar varje år en utvecklingsplan som vi efteråt följer upp och utvärderar.

Utvecklingsplan 2023 , 204.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2023