Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

På Sanbäcksskolan finns både elevråd och skolråd. Båda lika viktiga för att främja en positiv skolvardag.

Elevrådet leds av rektor och består av representanter från varje klass. På elevråden ges aktuell information, eleverna tar upp synpunker från klassråden och det förs diskussioner om trygghet och trivsel. Elevråd hålls vid två tillfällen per termin.

Skolrådet leds av rektor och består av en till två vårdnadshavare från varje årskurs. Här delges aktuell information från skolan. Det ges möjlighet att diskutera aktuella frågor, ge synpunkter på förslag från skolan samt lyfta frågor som är av intresse för vårdnadshavare och elever. Skolrådet hålls vid två tillfällen per termin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023