Stöd, hälsa och trygghet

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer. Tofta förskola har ett väl fungerade och kontinuerligt pågående arbete mot mobbing och mot diskriminerande och kränkande behandling. Du kan läsa mer om detta i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 235 kB.

Du kan alltid anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig förskolechef. Om du inte känner att du blir lyssnad till, så kan du kontakta Familjeförvaltningen.

Förskolan ska även erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (Läroplanen för förskolan, LpFö-98/16)
Läs mer om detta i Grimstofta förskoleenhets Barnhälsoplan . , 684.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2016 och Skollagen)

På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån framtagen Barnhälsoplan där vi säkerställer varje barns behov. På enheten finns två specialpedagoger.

Förskolan kan upprätta en "Pedagogiskt kartläggningen" som leder till "Plan för särskilda stödinsatser i förskolan" för att på bästa sätt kunna ge förutsättningarna för barns möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt.

Förskolan kan också vara ett stöd till familjen för att skapa kontakter med andra yrkesprofessioner när detta behov finns.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skollagen 8 kap. 10§).
Detta arbete sker kontinuerligt i förskolans vardag och i leken där allt är möjligt. Biblioteket tillhandahåller språkpåsar till förskolan för att barn ska kunna utveckla sitt språk. I förskolan finns tillgång till olika IT verktyg, TAKK och bilder som stöd i detta arbete.

Säkerhet och sekretess

Förskolan arbetar kontinuerligt med att dokumentera och följa upp tillbud och har en utarbetad Krisplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020