Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Sjöbo väst

Sjöbo väst, Omma 2:22, 1:17 och 1:18 m.fl.

Marken är sedan tidigare detaljplanelagd för friliggande enbostadshus och syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en större variation av boendeformer, planera för en förskola, förbättra trafikstrukturen och ge bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.

Detaljplanearbetet är påbörjat och kommer gå ut på samråd under 2023, då har du som är berörd chans att yttra dig. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar. Är du sakägare kommer information skickas ut på post.

Läs om hur framtagandet av en ny detaljplan går till på sidan "Planprocessen".

Planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022